รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม10
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6103439 นางสาวอภิสรา แก้วกาเหรียญ  Agricultural and Food Engineering10
2 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย  Agricultural and Food Engineering10
3 B6111571 นางสาวมินตรา เพียเอีย  Agricultural and Food Engineering10
4 B6117856 นายเกื้อกูล เอื้อศิริตระกูล  CERAMIC ENGINEERING60
5 B5906079 นายไชยวัฒน์ แข้คำ  CME10
6 B6011734 นายพีระพล ทองนาค  CPE10
7 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ  CPE10
8 B6015695 นายณัฐวัตร นารินทร์  CPE10
9 B6102876 นางสาวภูริณี กลีบประทุม  Electronic Engineering10
10 B6113483 นายเจษฎากร โลกตะคุ  Electronic Engineering10
11 B6136390 นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน  Electronic Engineering10
12 B6106805 นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์  Electronic Engineering10
13 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์  Environmental Engineering10
14 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด  Environmental Engineering10
15 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์  ME10
16 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง  ME10
17 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี  ME10
18 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน  ME10
19 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์  ME10
20 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง  ME10
21 B6130336 นายวิภพ ใครบุตร  ME10
22 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์  ME10
23 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล  ME10
24 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร  ME10
25 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ  ME10
26 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์  ME10
27 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน  ME10
28 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี  ME10
29 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ  ME10
30 B6100230 นายพชรพล ณ ตะกั่วทุ่ง  Mechatronics Engineering10
31 B6116088 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภักดิ์  PE10
32 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี  PE10
33 B6131517 นางสาวปริญญาพร ธรรมเสรี  PE10
34 B6118563 นายอาทิตย์ นินทะกัง  PE10
35 B6113414 นายศรีรัตน์ ลีเอาะ  TCE10
36 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก  TCE10
37 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน  TCE10
38 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์  TCE10
39 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง  TCE10
40 B6006495 นางสาวชลลดา ชอบขยัน  Transportation And Logistics Engineering10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
41 B6137205 นายกษิดินทร์ ยอดแก้ว  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.