รายชื่อนศ.
รายวิชา532315 : ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร  Environmental Engineering
2 B6019280 นายศุภกร ผึ้งทอง  Environmental Engineering
3 B5905829 นางสาวศวิตา ศรีนวล  Environmental Engineering
4 B5900527 นางสาวปานดวงใจ จารึกกลาง  Environmental Engineering
5 B5922680 นางสาวเพชรรัตน์ พุทธิเสน  Environmental Engineering
6 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล  Environmental Engineering
7 B5914142 นางสาวชมอักษร ทองโสม  Environmental Engineering
8 B5916986 นางสาวทิพาพิชญาณัสม์ คู่วัจนกุล  Environmental Engineering
9 B5923175 นางสาวจุฑาทิพย์ กำแก้ว  Environmental Engineering
10 B5917549 นางสาวธัญญารัตน์ แสงทอง  Environmental Engineering
11 B5910793 นางสาวนรมล นาบำรุง  Environmental Engineering
12 B5910922 นางสาววิภาดา ทองศักดิ์  Environmental Engineering
13 B5952557 นางสาวกชพรรณ การะเกษ  Environmental Engineering
14 B5907229 นางสาวพิชามญชุ์ หมั่นกระโทก  Environmental Engineering
15 B5904235 นายธนากร แก่นนาค  Environmental Engineering
16 B5900886 นายกิตติ การรัมย์  Environmental Engineering
17 B5908929 นายกฤษณะ หาญอาษา  Environmental Engineering
18 B5909599 นายทศพร ภูชมศรี  Environmental Engineering
19 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์  Environmental Engineering
20 B5907373 นายกฤษฒิพงษ์ ศรีนาคา  Environmental Engineering
21 B5901838 นายประเสริฐ คุณฟอง  Environmental Engineering
22 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ  Environmental Engineering
23 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม  Environmental Engineering
24 B6014582 นางสาวกนิษฐา เส็นดากัน  Environmental Engineering
25 B6026516 นางสาวหยกฟ้า วิเวก  Environmental Engineering
26 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา  Environmental Engineering
27 B6007966 นางสาววารี แขสระน้อย  Environmental Engineering
28 B6003371 นางสาวพรนิภา ก้อนศิลา  Environmental Engineering
29 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง  Environmental Engineering
30 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม  Environmental Engineering
31 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์  Environmental Engineering
32 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด  Environmental Engineering
33 B6007300 นางสาวอภิญญา ทองอันตัง  Environmental Engineering
34 B6021955 นางสาวณัฏฐณิชา จำปา  Environmental Engineering
35 B6029159 นางสาวพิมทอง เอนกวัฒน์  Environmental Engineering
36 B6018689 นางสาววนิดา คมขำ  Environmental Engineering
37 B6006877 นางสาวสวลักษณ์ นพเก้า  Environmental Engineering
38 B6002473 นางสาวเครือวัลย์ สุขเจริญ  Environmental Engineering
39 B6001841 นายสุรพงษ์ กระแสโสม  Environmental Engineering
40 B6025618 นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์  Environmental Engineering
41 B6020019 นายปรินทร์ อดุลย์ผดุงศักดิ์  Environmental Engineering
42 B6006839 นายศุภณัฐ นุชประมูล  Environmental Engineering
43 B5901791 นางสาวสุธาสินี อัปการัตน์  Environmental Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.