รายชื่อนศ.
รายวิชา525442 : THERMO-FLUID LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6009274 นางสาววราภรณ์ วงศ์บุตร  ME10
2 B6024994 นายวีรภัทร พงษ์จีน  ME10
3 B6010416 นางสาวอทิตยา ศรสิทธิ์  ME10
4 B6006204 นางสาวภชพร รักบุญ  ME10
5 B6004132 นางสาวนัฏฐาเนตร จันทร์แจ้ง  ME10
6 B6017569 นางสาวกุลธิดา เจริญจิตร  ME10
7 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ  ME10
8 B6024833 นางสาวกุลธิดา ยางสวย  ME10
9 B6018672 นางสาวปริยกร คำงาม  ME10
10 B6009885 นางสาวธมลวรรณ ผลวาด  ME10
11 B6015046 นางสาวสมสุดา เบ้ากองทอง  ME10
12 B6011192 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสมร  ME10
13 B6006099 นางสาวสิรีธร วันเพ็ญ  ME10
14 B6008383 นางสาวปนิดา จันทร์สระน้อย  ME10
15 B6025748 นางสาวชนาภา คำบุญมา  ME10
16 B6009267 นางสาววันธิดา อ่วมไธสง  ME10
17 B6002374 นางสาวณัฐนรีย์ ศรีจันทร์  ME10
18 B6009977 นายชนภัย คงสงวนวงษ์  ME10
19 B6007546 นายสุชาเมธ แถมพร  ME10
20 B6016494 นายภาณุพงศ์ รัตนรักษ์วาณิช  ME10
21 B6016807 นายธรรมรัตน์ แก้วคำแหง  ME10
22 B6000080 นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์  ME10
23 B6004835 นายชยุต กุลนา  ME10
24 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์  ME10
25 B6007669 นายสุทธิพงษ์ โนนทะคำ  ME10
26 B6011154 นายกฤษณ ยะฟู  ME10
27 B6003845 นายศราวุฒิ ยิ้มจันทร์  ME10
28 B6008567 นายณชศิษฐ์ ชวนขุนทด  ME10
29 B6016524 นายประชัน ชิณเทศน์  ME10
30 B6019587 นายวายุ รัตนโสภา  ME10
31 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา  ME10
32 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี  ME10
33 B6016517 นายเพิ่มศักดิ์ โตดวง  ME10
34 B6014544 นายธนกิจ ค้ำคูณ  ME10
35 B6018696 นายฤทธิกรณ์ มุขดารา  ME10
36 B6002602 นายนิติพงษ์ โคตรสูงเนิน  ME10
37 B6013547 นายพงศธร ทองงาม  ME10
38 B6025717 นายกษาปณ์ จุลเศรษฐี  ME10
39 B6018771 นายจักรพันธุ์ มณทักษิณ  ME10
40 B6019648 นายธนภัทร สนธิกุลไพศาล  ME10
41 B6006280 นายอภิสิทธิ์ จันตา  ME10
42 B6024314 นายสายฟ้า ปัญโญธีรกุล  ME10
43 B6024284 นายปรีชา มายวัน  ME10
44 B6007720 นางสาวฐิติพร ตอนสันเทียะ  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.