รายชื่อนศ.
รายวิชา525401 : INDUSTRIAL AUTOMATIONS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5920143 นายจิรัฐิติก์ กิตติพันธ์นีรนาท  Automotive Engineering10
2 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก  Automotive Engineering10
3 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู  Automotive Engineering10
4 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี  Automotive Engineering10
5 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง  Automotive Engineering10
6 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง  Automotive Engineering10
7 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง  Automotive Engineering10
8 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล  Automotive Engineering10
9 B6004996 นายอนุชา นครังสุ  Automotive Engineering10
10 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ  Automotive Engineering10
11 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง  Automotive Engineering10
12 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering10
13 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล  Automotive Engineering10
14 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ  Automotive Engineering10
15 B6008895 นายพีรวัชร มินตา  Automotive Engineering10
16 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ  Automotive Engineering10
17 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง  Automotive Engineering10
18 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด  Automotive Engineering10
19 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์  Automotive Engineering10
20 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering10
21 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering10
22 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  Automotive Engineering10
23 B6008697 นายกฤษดา พลศรี  Automotive Engineering10
24 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering10
25 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์  MAE10
26 B5917679 นายพันธวัช พันชะโก  ME10
27 B5901005 นางสาวปติญญา พิลาศรี  ME10
28 B5917778 นางสาวพรนิภา มะหันต์  ME10
29 B6017569 นางสาวกุลธิดา เจริญจิตร  ME10
30 B5704088 นางสาวสุกัญญา กันหามอม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.