รายชื่อนศ.
รายวิชา532208 : ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา  Environmental Engineering
2 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย  Environmental Engineering
3 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย  Environmental Engineering
4 B6106430 นางสาวลักษณารีย์ ไชยสุทธิ์  Environmental Engineering
5 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง  Environmental Engineering
6 B6113261 นางสาวสมฤทัย ฤทธินอก  Environmental Engineering
7 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม  Environmental Engineering
8 B6116989 นางสาวมุจลินท์ ห้อยพะเนา  Environmental Engineering
9 B6130817 นางสาวพรนภา รักษาอิน  Environmental Engineering
10 B6008512 นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน  Environmental Engineering
11 B6019488 นางสาวสุกัญญา เกษมพุฒ  Environmental Engineering
12 B6135829 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย  Environmental Engineering
13 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล  Environmental Engineering
14 B6132460 นางสาวกษมา เชื้อหนองใฮ  Environmental Engineering
15 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร  Environmental Engineering
16 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ  Environmental Engineering
17 B6116385 นางสาวนนธิฌา แสงวิจิตร  Environmental Engineering
18 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว  Environmental Engineering
19 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว  Environmental Engineering
20 B6113018 นายรัฐนันท์ รัตนกุล  Environmental Engineering
21 B6103095 นายศิริมงคล กำเนิดพรม  Environmental Engineering
22 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด  Environmental Engineering
23 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง  Environmental Engineering
24 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่  Environmental Engineering
25 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง  Environmental Engineering
26 B6130848 นายชนาวุธ สุขรมย์  Environmental Engineering
27 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์  Environmental Engineering
28 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน  Environmental Engineering
29 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ  Environmental Engineering
30 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา  Environmental Engineering
31 B6117757 นายภาณุวัฒน์ อุปธารปรีชา  Environmental Engineering
32 B6115685 นางสาวจันทกร สืบพานิช  Environmental Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.