รายชื่อนศ.
รายวิชา532208 : ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6116385 นางสาวนนธิฌา แสงวิจิตร  Environmental Engineering10
2 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่  Environmental Engineering10
3 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา นาระเดช  Environmental Engineering10
4 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว  Environmental Engineering10
5 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม  Environmental Engineering10
6 B6116989 นางสาวมุจลินท์ ห้อยพะเนา  Environmental Engineering10
7 B6130817 นางสาวพรนภา รักษาอิน  Environmental Engineering10
8 B6008512 นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน  Environmental Engineering10
9 B6019488 นางสาวสุกัญญา เกษมพุฒ  Environmental Engineering10
10 B6135829 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย  Environmental Engineering10
11 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล  Environmental Engineering10
12 B6132460 นางสาวกษมา เชื้อหนองใฮ  Environmental Engineering10
13 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา  Environmental Engineering10
14 B6115685 นางสาวจันทกร สืบพานิช  Environmental Engineering10
15 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย  Environmental Engineering10
16 B6106430 นางสาวลักษณารีย์ ไชยสุทธิ์  Environmental Engineering10
17 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง  Environmental Engineering10
18 B6113261 นางสาวสมฤทัย ฤทธินอก  Environmental Engineering10
19 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา  Environmental Engineering10
20 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย  Environmental Engineering10
21 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง  Environmental Engineering10
22 B6130848 นายชนาวุธ สุขรมย์  Environmental Engineering10
23 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์  Environmental Engineering10
24 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน  Environmental Engineering10
25 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ  Environmental Engineering10
26 B6117757 นายภาณุวัฒน์ อุปธารปรีชา  Environmental Engineering10
27 B6113018 นายรัฐนันท์ รัตนกุล  Environmental Engineering10
28 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว  Environmental Engineering10
29 B6103095 นายศิริมงคล กำเนิดพรม  Environmental Engineering10
30 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด  Environmental Engineering10
31 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง  Environmental Engineering10
32 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.