รายชื่อนศ.
รายวิชา535313 : MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5808755 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนวงศ์  MAE10
2 B5705030 นางสาวอนงค์นาถ หลอดคำ  MAE40
3 B5806591 นางสาวปวิตรา วรรณา  MAE10
4 B5803811 นางสาวสุมิตรา เหิกขุนทด  MAE10
5 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์  MAE10
6 B5713783 นายชนะชน ชมชัยรัตน์  MAE40
7 B5806447 นายกฤษณะพงษ์ พรมที  MAE10
8 B5826216 นายนันทพงศ์ ภาคย์ชัยพงศ์  MAE10
9 B5807413 นายวุฒิชัย กิ่งไทรกลาง  MAE10
10 B5807062 นายวิทยา ก่อมขุนทด  MAE10
11 B5809042 นายครองชัย ภู่มงคลสุริยา  MAE10
12 B5803545 นายณัฐพล ศิวินา  MAE40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.