รายชื่อนศ.
รายวิชา521356 : AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน  Agricultural and Food Engineering
2 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering
3 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม  Agricultural and Food Engineering
4 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา  Agricultural and Food Engineering
5 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม  Agricultural and Food Engineering
6 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา  Agricultural and Food Engineering
7 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร  Agricultural and Food Engineering
8 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ  Agricultural and Food Engineering
9 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา  Agricultural and Food Engineering
10 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
11 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์  Agricultural and Food Engineering
12 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์  Agricultural and Food Engineering
13 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน  Agricultural and Food Engineering
14 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา  Agricultural and Food Engineering
15 B6009045 นายณัชพล ปากน้ำเขียว  Agricultural and Food Engineering
16 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง  Agricultural and Food Engineering
17 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง  Agricultural and Food Engineering
18 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering
19 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล  Agricultural and Food Engineering
20 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน  Agricultural and Food Engineering
21 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร  Agricultural and Food Engineering
22 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช  Agricultural and Food Engineering
23 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์  Agricultural and Food Engineering
24 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering
25 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering
26 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์  Agricultural and Food Engineering
27 B5911509 นายสุทธิพงศ์ ราชเสนา  Agricultural and Food Engineering
28 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ  Agricultural and Food Engineering
29 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering
30 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.