รายชื่อนศ.
รายวิชา528315 : INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000158 นางสาวธัชณัน วันทาแท่น  PE
2 B6000608 นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ  PE
3 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล  PE
4 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย  PE
5 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ  PE
6 B6137540 นางสาวพัชรวลี แก้วดวงตา  PE
7 B6004712 นางสาวบุศรินทร์ บุญเปล่ง  PE
8 B5910526 นายธนดล ไทธานี  PE
9 B6014889 นายณิฏิพงศ์ บัณดิษฐ  PE
10 B5918485 นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์  PE
11 B5907755 นางสาวปิยาภรณ์ ยันสังกัด  PE
12 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก  PE
13 B6000141 นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์  PE
14 B6016920 นายกัณพล อภัยไธสง  PE
15 B6007638 นางสาวชนนิกานต์ วิชาชัย  PE
16 B6012724 นางสาวดวงกมล ธูปขุนทด  PE
17 B6024369 นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง  PE
18 B5915194 นางสาววรรณวลี จันทา  PE
19 B6016951 นางสาวสุภาพร ท้าวไทยชนะ  PE
20 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช  PE
21 B6018467 นางสาวเมวิวรรณ สีวะกุลลานนท์  PE
22 B6012274 นางสาวสายฟ้า กระแสกุล  PE
23 B5902231 นายอารยะ ภูสง่า  PE
24 B6013066 นางสาวศิรินทิพย์ บุญภา  PE
25 B5904976 นางสาวเกศริน พลอยไธสง  PE
26 B5909889 นางสาวศิรินยา เสกกล้า  PE
27 B6001322 นางสาวอรวรรณ เก่าพิมาย  PE
28 B6003890 นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส  PE
29 B6016944 นางสาวสุภารัตน์ ไทยนาม  PE
30 B6137502 นายนนทวัชร เปรมจิตร์  PE
31 B5906048 นายประเกียรติ ก่อแก้ว  PE
32 B5918447 นางสาววาสนา จุติมา  PE
33 B6016913 นางสาวเบญจภรณ์ สวัสดี  PE
34 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ  PE
35 B6008246 นางสาวสุจิตรา เกษทอง  PE
36 B6016890 นางสาวศิริพร สวนจะบก  PE
37 B6017927 นางสาวฐิติมา กิ่งแก้ว  PE
38 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.