รายชื่อนศ.
รายวิชา528315 : INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5915194 นางสาววรรณวลี จันทา  PE10
2 B6014889 นายณิฏิพงศ์ บัณดิษฐ  PE10
3 B5918447 นางสาววาสนา จุติมา  PE10
4 B5907755 นางสาวปิยาภรณ์ ยันสังกัด  PE10
5 B5918485 นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์  PE10
6 B5904976 นางสาวเกศริน พลอยไธสง  PE10
7 B5909889 นางสาวศิรินยา เสกกล้า  PE10
8 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย  PE10
9 B6137540 นางสาวพัชรวลี แก้วดวงตา  PE10
10 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก  PE10
11 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล  PE10
12 B5910526 นายธนดล ไทธานี  PE10
13 B5902231 นายอารยะ ภูสง่า  PE10
14 B6137502 นายนนทวัชร เปรมจิตร์  PE10
15 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง  PE10
16 B5906048 นายประเกียรติ ก่อแก้ว  PE10
17 B6012274 นางสาวสายฟ้า กระแสกุล  PE10
18 B6007638 นางสาวชนนิกานต์ วิชาชัย  PE10
19 B6017927 นางสาวฐิติมา กิ่งแก้ว  PE10
20 B6013066 นางสาวศิรินทิพย์ บุญภา  PE10
21 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ  PE10
22 B6001322 นางสาวอรวรรณ เก่าพิมาย  PE10
23 B6016913 นางสาวเบญจภรณ์ สวัสดี  PE10
24 B6008246 นางสาวสุจิตรา เกษทอง  PE10
25 B6003890 นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส  PE10
26 B6024369 นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง  PE10
27 B6016890 นางสาวศิริพร สวนจะบก  PE10
28 B6000141 นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์  PE10
29 B6004712 นางสาวบุศรินทร์ บุญเปล่ง  PE10
30 B6018467 นางสาวเมวิวรรณ สีวะกุลลานนท์  PE10
31 B6016951 นางสาวสุภาพร ท้าวไทยชนะ  PE10
32 B6016944 นางสาวสุภารัตน์ ไทยนาม  PE10
33 B6000158 นางสาวธัชณัน วันทาแท่น  PE10
34 B6012724 นางสาวดวงกมล ธูปขุนทด  PE10
35 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ  PE10
36 B6000608 นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ  PE10
37 B6016920 นายกัณพล อภัยไธสง  PE10
38 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.