รายชื่อนศ.
รายวิชา521362 : FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร  Agricultural and Food Engineering
2 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง  Agricultural and Food Engineering
3 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม  Agricultural and Food Engineering
4 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี  Agricultural and Food Engineering
5 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี  Agricultural and Food Engineering
6 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต  Agricultural and Food Engineering
7 B6000882 นายพีรวัฒน์ แตงโสภา  Agricultural and Food Engineering
8 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล  Agricultural and Food Engineering
9 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์  Agricultural and Food Engineering
10 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล  Agricultural and Food Engineering
11 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์  Agricultural and Food Engineering
12 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง  Agricultural and Food Engineering
13 B5901432 นางสาวยลรดา เลขจิตร  Agricultural and Food Engineering
14 B5914371 นางสาวภัทรวดี ถิรวัฒนกุล  Agricultural and Food Engineering
15 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
16 B5902477 นางสาวพรธิดา กรมทอง  Agricultural and Food Engineering
17 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด  Agricultural and Food Engineering
18 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์  Agricultural and Food Engineering
19 B5925148 นายผดุงเกียรติ สาฆะ  Agricultural and Food Engineering
20 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์  Agricultural and Food Engineering
21 B5915996 นายจักรกฤษ โมกไธสง  Agricultural and Food Engineering
22 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.