รายชื่อนศ.
รายวิชา525340 : MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5925469 นางสาวปริตตา สวัสดี  Automotive Engineering
2 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี  Automotive Engineering
3 B5914494 นางสาวขวัญฤทัย เกิดเจริญ  Automotive Engineering
4 B5911325 นายอภิวัฒน์ อินทร์นอก  Automotive Engineering
5 B5903078 นายธีระธาดา พวงจำปา  Automotive Engineering
6 B5908035 นายจิรวัฒน์ พยาวงค์  Automotive Engineering
7 B5926541 นายธนวัฒน์ เถื่อนคำ  Automotive Engineering
8 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร  Automotive Engineering
9 B5926213 นางสาววิจิตรา ขันตี  Automotive Engineering
10 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์  Automotive Engineering
11 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด  Automotive Engineering
12 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี  Automotive Engineering
13 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering
14 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว  Automotive Engineering
15 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี  Automotive Engineering
16 B6008697 นายกฤษดา พลศรี  Automotive Engineering
17 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ  Automotive Engineering
18 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล  Automotive Engineering
19 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering
20 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล  Automotive Engineering
21 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ  Automotive Engineering
22 B6007669 นายสุทธิพงษ์ โนนทะคำ  ME
23 B5917952 นางสาวศริญญา ฉายาพัฒน์  ME
24 B6016524 นายประชัน ชิณเทศน์  ME
25 B6008567 นายณชศิษฐ์ ชวนขุนทด  ME
26 B6008666 นายจตุพล ปรีพิม  ME
27 B6013219 นายอนุชา รักสุทธิ  ME
28 B6012946 นายฐิตินนท์ ไกรราษฎร์  ME
29 B6016807 นายธรรมรัตน์ แก้วคำแหง  ME
30 B6013547 นายพงศธร ทองงาม  ME
31 B6011086 นางสาววิมลสิริ หันทยุง  ME
32 B6009267 นางสาววันธิดา อ่วมไธสง  ME
33 B6011192 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสมร  ME
34 B6008383 นางสาวปนิดา จันทร์สระน้อย  ME
35 B6009274 นางสาววราภรณ์ วงศ์บุตร  ME
36 B6007720 นางสาวฐิติพร ตอนสันเทียะ  ME
37 B5917921 นายธเนศ สายยศ  ME
38 B5917945 นายพชร สีปานแก้ว  ME
39 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง  ME
40 B5917716 นายกฤษณพล อาสะโภ  ME
41 B6009977 นายชนภัย คงสงวนวงษ์  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.