รายชื่อนศ.
รายวิชา525340 : MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5907816 นางสาวศวรรยา ยันตะพันธ์  Automotive Engineering
2 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์  Automotive Engineering
3 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย  Automotive Engineering
4 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์  Automotive Engineering
5 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว  Automotive Engineering
6 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก  Automotive Engineering
7 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม  Automotive Engineering
8 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง  Automotive Engineering
9 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี  Automotive Engineering
10 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ  Automotive Engineering
11 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม  Automotive Engineering
12 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า  Automotive Engineering
13 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์  Automotive Engineering
14 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา  Automotive Engineering
15 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ  Automotive Engineering
16 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี  Automotive Engineering
17 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร  Automotive Engineering
18 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร  Automotive Engineering
19 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ  Automotive Engineering
20 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์  Automotive Engineering
21 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล  Automotive Engineering
22 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว  Automotive Engineering
23 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ  Automotive Engineering
24 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง  Automotive Engineering
25 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี  Automotive Engineering
26 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด  Automotive Engineering
27 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง  Automotive Engineering
28 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์  Automotive Engineering
29 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา  Automotive Engineering
30 B6008055 นายอนุชา พันรักษา  Automotive Engineering
31 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์  Automotive Engineering
32 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง  Automotive Engineering
33 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง  Automotive Engineering
34 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน  Automotive Engineering
35 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ  Automotive Engineering
36 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู  Automotive Engineering
37 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์  Automotive Engineering
38 B6017569 นางสาวกุลธิดา เจริญจิตร  ME
39 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.