รายชื่อนศ.
รายวิชา521412 : AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
2 B5903580 นายศิวัช วงศ์บุญชู  Agricultural and Food Engineering10
3 B5902095 นางสาวสุทธิดา ลีดอกไม้  Agricultural and Food Engineering10
4 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์  Agricultural and Food Engineering10
5 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ  Agricultural and Food Engineering10
6 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์  Agricultural and Food Engineering10
7 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน  Agricultural and Food Engineering10
8 B5907564 นางสาวพรชิตา จันเรียง  Agricultural and Food Engineering10
9 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์  Agricultural and Food Engineering10
10 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช  Agricultural and Food Engineering10
11 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี  Agricultural and Food Engineering10
12 B5914715 นายธงธวัช รักแตง  Agricultural and Food Engineering10
13 B5904129 นายถิรวัฒน์ สมใจ  Agricultural and Food Engineering10
14 B5912049 นายดลวัฒน์ เชื้อขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
15 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส  Agricultural and Food Engineering10
16 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering10
17 B5902309 นายพงศกร หึกขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
18 B5915446 นายกลวัชร เรืองจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
19 B5904785 นายณัฐวรท ชนะภักดิ์  Agricultural and Food Engineering10
20 B5920594 นายพัทธดนย์ นาชิน  Agricultural and Food Engineering10
21 B5909056 นายธนิก นิวัติ  Agricultural and Food Engineering10
22 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
23 B5922505 นายฐปณัฐ สุดใจ  Agricultural and Food Engineering10
24 B5914265 นายภาคภูมิ มุ่งสมัคร  Agricultural and Food Engineering10
25 B5909803 นายทรงพล พิริยะโศภณจิตต์  Agricultural and Food Engineering10
26 B5905522 นายศุภวิชญ์ ปรีดีวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
27 B5900626 นายนันทวัฒน์ ยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
28 B5911509 นายสุทธิพงศ์ ราชเสนา  Agricultural and Food Engineering10
29 B5903108 นายไชยา เจริญพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
30 B5915842 นายไพศาล สุพรเงิน  Agricultural and Food Engineering10
31 B5908912 นายพรหมภู เนื่องนำเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
32 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
33 B5916665 นางสาวณัฐวดี พูนมณี  Agricultural and Food Engineering10
34 B5902477 นางสาวพรธิดา กรมทอง  Agricultural and Food Engineering10
35 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์  Agricultural and Food Engineering10
36 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง  Agricultural and Food Engineering10
37 B5914371 นางสาวภัทรวดี ถิรวัฒนกุล  Agricultural and Food Engineering10
38 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง  Agricultural and Food Engineering10
39 B5909810 นางสาวปภากร ศรีเมือง  Agricultural and Food Engineering10
40 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล  Agricultural and Food Engineering10
41 B5913237 นางสาวชนิศา กลิ่นผกา  Agricultural and Food Engineering10
42 B5903665 นางสาวศิริพร รินทร  Agricultural and Food Engineering10
43 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์  Agricultural and Food Engineering10
44 B5908257 นางสาวมาลินี หารศรีภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
45 B5914203 นางสาวอริสา อิ่มพิมาย  Agricultural and Food Engineering10
46 B5909629 นางสาวปภาวรินทร์ สังข์เสวก  Agricultural and Food Engineering10
47 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
48 B5916450 นางสาวนภัสนันท์ ดอกกุหลาบ  Agricultural and Food Engineering10
49 B5927296 นางสาวเสาวลักษณ์ สะหลี  Agricultural and Food Engineering10
50 B5925148 นายผดุงเกียรติ สาฆะ  Agricultural and Food Engineering10
51 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม  Agricultural and Food Engineering10
52 B5906284 นายจักรพันธ์ วรรณเลิศ  Agricultural and Food Engineering10
53 B5913220 นายธนวินท์ สินธารา  Agricultural and Food Engineering10
54 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.