รายชื่อนศ.
รายวิชา524382 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5922666 นางสาวโพธิวรรณ ลครพล  ChemE
2 B5903290 นายวรเชษฐ์ เหล่าทอง  ChemE
3 B5924370 นางสาวกีรติกา เหล่าประเสริฐ  ChemE
4 B5920006 นางสาวนันทินี ดีบุญ  ChemE
5 B5905690 นางสาวปิยพัชร เศรษฐชุ่ม  ChemE
6 B5917631 นางสาวจิราณี เสือสมพงษ์  ChemE
7 B5918638 นางสาวดลพร ของโพธิ์  ChemE
8 B5911950 นางสาวฮัฟเซาะห์ โละมะ  ChemE
9 B5923199 นางสาววันทนีย์ แสงสุวรรณ์  ChemE
10 B5922543 นางสาวสุพินญา วิไชมูล  ChemE
11 B5903542 นางสาวกัญญาพัชร ศรีอุดร  ChemE
12 B5923205 นางสาวสุทธาสินี เจาะรอด  ChemE
13 B5923168 นางสาวกัลย์สุดา กอสูงเนิน  ChemE
14 B5920822 นางสาวเนตรนภา บานแย้ม  ChemE
15 B5923113 นางสาวธิติญา เติมลาภ  ChemE
16 B5900633 นางสาวพรพรรณ จันทน์วัฒนวงษ์  ChemE
17 B5926084 นางสาวพรพรรษา สรรพาวุฒิ  ChemE
18 B5902323 นางสาวเสาวคนธ์ มูลเมา  ChemE
19 B5901678 นางสาวปฏิญญา ขุนโต  ChemE
20 B5917587 นางสาวศิริวรรณ แก้วอุดม  ChemE
21 B5916443 นางสาวจารุวรรณ สุดเต้  ChemE
22 B5908646 นางสาวปิยวรรณ ละชินลา  ChemE
23 B5902965 นางสาวจินต์จุฑา นิลวัฒน์  ChemE
24 B5920839 นางสาวปนัดดา เทียมทันพร  ChemE
25 B5909278 นางสาวปริณดา โคตนารา  ChemE
26 B5918614 นางสาวอัญชลี แซ่ย่าง  ChemE
27 B5916603 นายปรัชญา โยประทุม  ChemE
28 B5905546 นายธนกฤต ศรัทธาพันธ์  ChemE
29 B5925957 นายวันชัย มาลา  ChemE
30 B5917570 นายพุฑฒินัฏฐ์ จารุพงษ์ทวิช  ChemE
31 B5925476 นายณัฐพล เจริญบุญ  ChemE
32 B5925087 นายชุติวัต ทองเสนา  ChemE
33 B5924394 นายนันทวุฒิ ติดใจดี  ChemE
34 B5909872 นายอติชาติ พาทอง  ChemE
35 B5908073 นางสาวสุธิดา ทำมาน้อย  ChemE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.