รายชื่อนศ.
รายวิชา532314 : ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5711000 นางสาวสรารี อินทร์ขำ  Environmental Engineering10
2 B5819508 นายนราธร รุ่งโรจน์  Environmental Engineering10
3 B5700578 นางสาวสุจิตรา แฝงกระโทก  Environmental Engineering10
4 B5809578 นางสาวสุนิชา โฉดโคกสูง  Environmental Engineering10
5 B5807369 นางสาวศิริรัตน์ อรัญมิตร  Environmental Engineering10
6 B5718092 นายโรจนัสกถ์ พฤกษชาติ  Environmental Engineering10
7 B5828289 นายพัชรพงค์ กุลแก้ว  Environmental Engineering10
8 B5819386 นายภานุรุจน์ สุพรรณเภสัช  Environmental Engineering10
9 B5825530 นายอภิวัฒน์ เถื่อนเทียม  Environmental Engineering10
10 B5722228 นายรณกร เกณทวี  Environmental Engineering10
11 B5719044 นายปริญญา ยอดงาม  Environmental Engineering10
12 B5700530 นายชัยวัฒน์ รื่นกลิ่น  Environmental Engineering10
13 B5700387 นายพัฒนกิจ พัชราชีวิน  Environmental Engineering10
14 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง  Environmental Engineering10
15 B5723867 นายปกรัฐ นันทิโย  Environmental Engineering10
16 B5604319 นายนิธิศ รัญตะเสวี  Environmental Engineering10
17 B5825363 นายณัฐชนนท์ พุทไธสงค์  Environmental Engineering10
18 B5706679 นายชัยวัฒน์ จักษุทิพย์  Environmental Engineering10
19 B5827947 นายพัฒนา ยุวบุตร  Environmental Engineering10
20 B5700561 นายกฤช เชื้อวงศ์  Environmental Engineering10
21 B5810888 นางสาวกมลชนก เทียนสีม่วง  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.