รายชื่อนศ.
รายวิชา524382 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5813735 นายนิธิกันต์ แก้วอาจ  ChemE
2 B5815401 นายทรงวุฒิ บุญไทยกลาง  ChemE
3 B5711734 นายคฑาวุฒิ วงโคกสูง  ChemE
4 B5807475 นางสาวมาริศา พรมน้อย  ChemE
5 B5823901 นางสาวจิรณา คงถือมั่น  ChemE
6 B5801145 นายยุทธพิชัย ชนะภัย  ChemE
7 B5815258 นางสาวนภัสวรรณ ยอดมณี  ChemE
8 B5928088 นางสาวนฤมล จับศรทิพย์  ChemE
9 B5808854 นางสาวอธิติณาพร บุญชัย  ChemE
10 B5824021 นางสาวอิสรา สุภาเวท  ChemE
11 B5800551 นางสาววนิชา พุฒสุข  ChemE
12 B5804818 นายพีระพล สุขชัย  ChemE
13 B5808885 นางสาวกาญจน์กมล ไทยแท้  ChemE
14 B5802906 นายทนงศักดิ์ สุขเกษม  ChemE
15 B5824502 นางสาวมัสญา จักรไชย  ChemE
16 B5824663 นายพิชากร คำพวง  ChemE
17 B5825790 นางสาวนัดดาวรรณ นาประโคน  ChemE
18 B5703081 นางสาวศุทธินี พูลเขตกิจ  ChemE
19 B5613236 นางสาวตรีรักษ์ หาสุข  ChemE
20 B5808137 นายพงศธร กาบขุนทด  ChemE
21 B5711178 นางสาวสุทธิดา พรมตัน  ChemE
22 B5714513 นางสาวอรวรรณ พืชชัยภูมิ  ChemE
23 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย  ChemE
24 B5800049 นายสิริมงคล อัครพลโชติ  ChemE
25 B5809875 นางสาวแคทรียา ยอดญานะ  ChemE
26 B5800506 นางสาวเฟื่องฟ้า บุญสิทธิ์  ChemE
27 B5806904 นางสาวนุชรินทร์ อรุณโชติ  ChemE
28 B5800483 นางสาวอรอุมา สารเพ็ชร  ChemE
29 B5814114 นางสาวกาญจนาพร ชูก้าน  ChemE
30 B5815425 นางสาวศุภศิริ เดินขุนทด  ChemE
31 B5723799 นางสาวพรทิชา วีระรัตน์  ChemE
32 B5815494 นางสาวปภาวรินท์ พุฒขาว  ChemE
33 B5812905 นายปฏิภาณ อบมาพันธ์  ChemE
34 B5815272 นางสาววรรณิศา ไตรเลิศ  ChemE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.