รายชื่อนศ.
รายวิชา530212 : MATERIAL TESTING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5907502 นางสาวประกายรัตน์ ชาตะวนิช  CE10
2 B6025106 นายธราธิปบดี ณ หนองคาย  CE10
3 B5818532 นางสาวจิราทิพย์ ภูจริต  CE10
4 B5919086 นางสาวนุชิตา แสนลือชา  CE10
5 B5911332 นางสาวปนัดดา พาหา  CE10
6 B5904136 นางสาวนภัสกร แก้วเมืองมา  CE10
7 B5814947 นายปกรณ์ พรมลารักษ์  CE10
8 B5824168 นายอนุสิทธิ์ โชคเจริญ  CE10
9 B5818006 นายสิทธิโรจน์ ธูปหอม  CE10
10 B5924813 นายณัฐพนธ์ กิจไพฑูรย์  CE10
11 B5902668 นายจตุพล สอนละ  CE10
12 B5912698 นายภาคภูมิ เอมสมบูรณ์  CE10
13 B5802463 นายธรรมรง ตรีกูล  CE10
14 B5618996 นายจิรพันธุ์ มะสาธานัง  CE10
15 B5921485 นายวันเฉลิม กันตะภาค  CE10
16 B5902804 นายภัคนันท์ เวียงเงิน  CE10
17 B5823666 นายอธิรักษ์ โกจันทึก  CE40
18 B5921591 นายวิวัฒน์ พยุงสิน  CE10
19 B5824823 นายนิรวิทธ์ อ่อนเฉวียง  CE40
20 B5818334 นายนวปฎล ประภัสชัย  CE10
21 B6005610 นางสาวอทิตติยา พรมพ่วง  CE10
22 B6006044 นางสาวสุขสวัสดิ์ สำรวมสุข  CE10
23 B6018535 นางสาวจิรนันท์ วิทิตกุล  CE10
24 B6019310 นางสาวโมฬี บุญเจนวรกิจ  CE10
25 B6000646 นางสาวระชา ลาภเงิน  CE10
26 B6019426 นางสาวธนัชพร ทองแสน  CE10
27 B6009304 นางสาวสโรชา โบประทอง  CE10
28 B6018122 นางสาวโยธินี ปานใจนาม  CE10
29 B6006938 นางสาวนงเยาว์ อินหนองตาสาม  CE10
30 B6019808 นางสาวธมลวรรณ เหมือนกูล  CE10
31 B6017910 นางสาวชณิดา นารินคำ  CE10
32 B6014964 นางสาวฐิติพร นนยะโส  CE10
33 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน  CE10
34 B6015060 นายพัฒนพงษ์ ขนันผาย  CE10
35 B6009298 นายวิสุทธิ์ชัย เอกสัตย์  CE10
36 B6008123 นายศุภกิตดิ์ ปาวะรีย์  CE10
37 B6022181 นายธีรวัฒน์ เเสนกล้า  CE10
38 B6007195 นายกฤษ ฤทธิ์มนตรี  CE10
39 B6001087 นายธีรพล ชมชาติ  CE10
40 B6017040 นายอาทิตย์ อุปชัย  CE10
41 B6025199 นายสุดเขต ดวงเนตร  CE10
42 B6020002 นายสิริวัฒน์ ไชยมะจักร์  CE10
43 B6020811 นายพัชรพล กุลชนะไพโรจน์  CE10
44 B6022273 นายธนภัทร ปุรณรัตน์  CE10
45 B6010454 นายปฏิภาณ พริกเพริดครบุรี  CE10
46 B6012908 นายธนวิชญ์ ศิริ  CE10
47 B6008994 นายธีรกานต์ จิโรจน์มนตรี  CE10
48 B6002855 นายณัฐดนัย ป้อมบุญมี  CE10
49 B6014667 นายรีดูวัน ดอเลาะ  CE10
50 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์  CE10
51 B6010720 นายธนวัฒน์ เกิดตรวจ  CE10
52 B6019907 นายอิทธิพล พลนันท์  CE10
53 B6005634 นายชนาธิป สมอหมอบ  CE10
54 B6007843 นายภาณุวัฒน์ โพทะเล  CE10
55 B6014346 นายพงศธร สิงเสนา  CE10
56 B6013103 นายลิขสิทธิ์ สว่างแสงวัฒนา  CE10
57 B6002053 นายธีรพล ผลสุวรรณ  CE10
58 B5818617 นางสาวสุทธิดา เห็นสุข  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.