รายชื่อนศ.
รายวิชา530212 : MATERIAL TESTING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5818617 นางสาวสุทธิดา เห็นสุข  CE
2 B6007195 นายกฤษ ฤทธิ์มนตรี  CE
3 B5919086 นางสาวนุชิตา แสนลือชา  CE
4 B5911332 นางสาวปนัดดา พาหา  CE
5 B5904136 นางสาวนภัสกร แก้วเมืองมา  CE
6 B5907502 นางสาวประกายรัตน์ ชาตะวนิช  CE
7 B5618996 นายจิรพันธุ์ มะสาธานัง  CE
8 B5824823 นายนิรวิทธ์ อ่อนเฉวียง  CE
9 B5921485 นายวันเฉลิม กันตะภาค  CE
10 B5902804 นายภัคนันท์ เวียงเงิน  CE
11 B5823666 นายอธิรักษ์ โกจันทึก  CE
12 B5818006 นายสิทธิโรจน์ ธูปหอม  CE
13 B5902668 นายจตุพล สอนละ  CE
14 B5924813 นายณัฐพนธ์ กิจไพฑูรย์  CE
15 B5912698 นายภาคภูมิ เอมสมบูรณ์  CE
16 B5818334 นายนวปฎล ประภัสชัย  CE
17 B5802463 นายธรรมรง ตรีกูล  CE
18 B5814947 นายปกรณ์ พรมลารักษ์  CE
19 B5824168 นายอนุสิทธิ์ โชคเจริญ  CE
20 B5921591 นายวิวัฒน์ พยุงสิน  CE
21 B6018122 นางสาวโยธินี ปานใจนาม  CE
22 B6009304 นางสาวสโรชา โบประทอง  CE
23 B6006938 นางสาวนงเยาว์ อินหนองตาสาม  CE
24 B6019808 นางสาวธมลวรรณ เหมือนกูล  CE
25 B6017910 นางสาวชณิดา นารินคำ  CE
26 B6014964 นางสาวฐิติพร นนยะโส  CE
27 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน  CE
28 B6006044 นางสาวสุขสวัสดิ์ สำรวมสุข  CE
29 B6018535 นางสาวจิรนันท์ วิทิตกุล  CE
30 B6019310 นางสาวโมฬี บุญเจนวรกิจ  CE
31 B6000646 นางสาวระชา ลาภเงิน  CE
32 B6019426 นางสาวธนัชพร ทองแสน  CE
33 B6005610 นางสาวอทิตติยา พรมพ่วง  CE
34 B6008994 นายธีรกานต์ จิโรจน์มนตรี  CE
35 B6002855 นายณัฐดนัย ป้อมบุญมี  CE
36 B6014667 นายรีดูวัน ดอเลาะ  CE
37 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์  CE
38 B6010720 นายธนวัฒน์ เกิดตรวจ  CE
39 B6019907 นายอิทธิพล พลนันท์  CE
40 B6005634 นายชนาธิป สมอหมอบ  CE
41 B6007843 นายภาณุวัฒน์ โพทะเล  CE
42 B6014346 นายพงศธร สิงเสนา  CE
43 B6013103 นายลิขสิทธิ์ สว่างแสงวัฒนา  CE
44 B6001087 นายธีรพล ชมชาติ  CE
45 B6020002 นายสิริวัฒน์ ไชยมะจักร์  CE
46 B6020811 นายพัชรพล กุลชนะไพโรจน์  CE
47 B6022273 นายธนภัทร ปุรณรัตน์  CE
48 B6017040 นายอาทิตย์ อุปชัย  CE
49 B6025199 นายสุดเขต ดวงเนตร  CE
50 B6002053 นายธีรพล ผลสุวรรณ  CE
51 B6025106 นายธราธิปบดี ณ หนองคาย  CE
52 B6010454 นายปฏิภาณ พริกเพริดครบุรี  CE
53 B6012908 นายธนวิชญ์ ศิริ  CE
54 B6009298 นายวิสุทธิ์ชัย เอกสัตย์  CE
55 B6008123 นายศุภกิตดิ์ ปาวะรีย์  CE
56 B6015060 นายพัฒนพงษ์ ขนันผาย  CE
57 B6022181 นายธีรวัฒน์ เเสนกล้า  CE
58 B5818532 นางสาวจิราทิพย์ ภูจริต  CE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.