รายชื่อนศ.
รายวิชา524481 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5800537 นางสาวจีรนาถ นามไธสง  ChemE
2 B5716456 นายทิชากร แสงเขียว  ChemE
3 B5802616 นางสาวชนกานต์ จินตนาสุนทรศิริ  ChemE
4 B5716333 นางสาวปัทมา ญาติจันทึก  ChemE
5 B5819409 นางสาวอมรรัตน์ นพฤทธิ์  ChemE
6 B5815500 นางสาวศกลรัตน์ ชำนาญศรี  ChemE
7 B5526161 นางสาวแพรไหม บูรณ์เจริญ  ChemE
8 B5712717 นางสาวณัฐปภัสร์ แสงเจริญทวีสุข  ChemE
9 B5815364 นางสาววิไลพร งามขำ  ChemE
10 B5815562 นายรังสิมันตุ์ เง็กคอย  ChemE
11 B5539536 นายณัฐพล บุญรอด  ChemE
12 B5823178 นายเกียรติสกุล กาญจนาภา  ChemE
13 B5825820 นายวุฒิพนธ์ เทพนารินทร์  ChemE
14 B5714612 นายตระกูลกานต์ ชัยไธสง  ChemE
15 B5815371 นางสาวชรีรัตน์ โกรธกล้า  ChemE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.