รายชื่อนศ.
รายวิชา533379 : MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5916764 นางสาวพิชยา ศรีกอง  IE
2 B5900565 นายนนทวัฒน์ พรมฟู  IE
3 B5921126 นางสาวปทุมทิพย์ ยวงสะอาด  IE
4 B5922949 นายอาทิตย์ สุวรรณหงษ์  IE
5 B5921959 นางสาวธัญญาลักษณ์ อ้างอิง  IE
6 B5916887 นางสาวเนรัญชรา สีหาท้าว  IE
7 B5900169 นางสาวสายธาร ใจเพ็ง  IE
8 B5906345 นางสาวรัตน์ตะวัน ประจันทร์สี  IE
9 B5922154 นางสาวนันทกานต์ แสนทวีสุข  IE
10 B5902194 นางสาวชื่นนภา ชูพงศ์สุวรรณ  IE
11 B5900046 นางสาวรัชนก สุวรรณสิงห์  IE
12 B5820191 นางสาวนฤมล ศรีทน  IE
13 B5811960 นางสาวสุปรีญา คำเหลือง  IE
14 B5912988 นางสาวขวัญชนก บางหนู  IE
15 B5900817 นางสาวพิชญ์สินี ตั้งสิทธิธรรม  IE
16 B5922277 นางสาวนัทธมน ลือพงศกร  IE
17 B5803422 นางสาวอภัสศร เสมศักดิ์  IE
18 B5909544 นางสาวธนัชชา สร้อยทรัพย์  IE
19 B5912889 นางสาวฌัชฌา ชื่นโชติ  IE
20 B5902620 นางสาวการะเกศ เนินทราย  IE
21 B5904839 นางสาวพิไลพร แก้วมาตร  IE
22 B5908448 นางสาววิมพ์วิภา ศิริโท  IE
23 B5922307 นางสาวสุดารัตน์ สุดใจดี  IE
24 B5820412 นางสาวชนกนันท์ พิณโพธิ์  IE
25 B5910885 นางสาวสุมาลี พลชนะ  IE
26 B5900152 นางสาวกิ่งกาญจน์ กองกาญจนะ  IE
27 B5900794 นางสาวบุญฑิกาน ทินราช  IE
28 B5921867 นางสาวนิธิพร จำปาทอง  IE
29 B5819263 นางสาวอุษณีย์ แสนนางชน  IE
30 B5907410 นางสาวภริดา ฐานวิเศษ  IE
31 B5900855 นางสาวสิรินดา เสตตะกุลชร  IE
32 B5900589 นางสาวกนกนิภา เกษทองมา  IE
33 B5912360 นางสาวจีราภรณ์ ภูมิคอนสาร  IE
34 B5919499 นางสาวหัทยา งามงอน  IE
35 B5916030 นายภูเบศ แถมใหม่  IE
36 B5813377 นายอนุรักษ์ นามบุญลือ  IE
37 B5905768 นายเกริก บังศรี  IE
38 B5804849 นายปาล์ม ทวนสูงเนิน  IE
39 B5909353 นางสาวสายธาร กลิ่นดี  IE
40 B5914784 นายฤทธิเกียรติ มงคลกุล  IE
41 B5924172 นายพงศ์ปณต กะรัตน์  IE
42 B5924608 นายราชัน โพนาม  IE
43 B5904532 นายธานิตย์ แซ่แขก  IE
44 B5925537 นางสาวณัฐชมนต์ ธันยทวีโรจน์  IE
45 B5919864 นายชัยณรงค์ ชำนาญพล  IE
46 B5912483 นายธัชนนท์ มุสิกา  IE
47 B5919802 นายภาคิน อัตตวิริยะสุวร  IE
48 B5906710 นายคณิน รุ่งรัตนชวาลา  IE
49 B5910083 นายธีรศานติ์ สิงหวิบูลย์  IE
50 B5907175 นางสาวโชติรส เตือนขุนทด  IE
51 B5900961 นางสาวสโรชา แตงรอด  IE
52 B5806508 นางสาวพรปวีณ์ จ่ายหนู  IE
53 B5811953 นางสาวน้ำฝน กาละปักษ์  IE
54 B5903276 นางสาวศรัญญา อินปิ่นปัก  IE
55 B5814121 นางสาวสุรดี ศิริมุกดาเมธากุล  IE
56 B5801633 นายเนติธร นิงสานนท์  IE
57 B5922581 นายอานันต์ เมืองโคตร  IE
58 B5900763 นายชาตรี สุนทรเกสรินทร์  IE
59 B5906420 นายนลธวัช พวงทอง  IE
60 B5922925 นางสาวจีระนัน พิมพ์ดี  IE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.