รายชื่อนศ.
รายวิชา536343 : FORMING AND JOINING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5925469 นางสาวปริตตา สวัสดี  Automotive Engineering10
2 B5920167 นายณธณัฐ แสงมณี  Automotive Engineering10
3 B5908394 นางสาวนวรัตน์ วิเศษสิงห์  Automotive Engineering10
4 B5904266 นางสาวรสสุคนธ์ ก้านเพชร  Automotive Engineering10
5 B5918539 นางสาวพิมพ์ชนก สว่างไธสง  Automotive Engineering10
6 B5905393 นางสาวชนิตรา พรมลี  Automotive Engineering10
7 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ  Automotive Engineering10
8 B5920259 นางสาวลลิตา โสปรก  Automotive Engineering10
9 B5903641 นางสาวจิตรา เมตตาแสง  Automotive Engineering10
10 B5900473 นางสาวปรียานุช สุดใจ  Automotive Engineering10
11 B5909261 นางสาวกัญญาภัทร คุณเศษ  Automotive Engineering10
12 B5924097 นางสาวรสรีรัตน์ คำเฉลียง  Automotive Engineering10
13 B5900282 นางสาวศิรินภา บัวโค้ง  Automotive Engineering10
14 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา  Automotive Engineering10
15 B5906765 นางสาวประภารัตน์ บุตรโคตร  Automotive Engineering10
16 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล  Automotive Engineering10
17 B5907342 นางสาวเนตรนภา แสนกล้า  Automotive Engineering10
18 B5908400 นางสาวนวกาญจน์ แสนมาโนช  Automotive Engineering10
19 B5908547 นายเศรษฐโชค จันทร์ชู  Automotive Engineering10
20 B5901500 นายสันติสุข ศรีโสภา  Automotive Engineering10
21 B5905171 นายรัตตกร พรจำศิลป์  Automotive Engineering10
22 B5910977 นายณัฐชนน ชีวัยยะ  Automotive Engineering10
23 B5908035 นายจิรวัฒน์ พยาวงค์  Automotive Engineering10
24 B5911325 นายอภิวัฒน์ อินทร์นอก  Automotive Engineering10
25 B5920273 นายชัยฤทธิ์ ปั่นเที่ยง  Automotive Engineering10
26 B5920150 นายธีรภัทร ทิพโชติ  Automotive Engineering10
27 B5926299 นายธรรมนูญ ละครราช  Automotive Engineering10
28 B5912797 นายอลงกรณ์ อ่อนเพชร  Automotive Engineering10
29 B5927340 นายธนาธิป แสงศรี  Automotive Engineering10
30 B5920143 นายจิรัฐิติก์ กิตติพันธ์นีรนาท  Automotive Engineering10
31 B5900534 นายสุริยา ตุลาพิภาค  Automotive Engineering10
32 B5913947 นายชนาธิป ผมมา  Automotive Engineering10
33 B5911769 นายกานต์กวิน ศิริรุ่งเรืองวิชญ์  Automotive Engineering10
34 B5911103 นายณัฐนนท์ สาบัว  Automotive Engineering10
35 B5909308 นายปริญญ์ แสนปัญญา  Automotive Engineering10
36 B5925773 นายชนาธิป เที่ยงผดุง  Automotive Engineering10
37 B5916283 นายนิตินันท์ พันธ์ด้วง  Automotive Engineering10
38 B5925612 นายอานุภาพ ตาแก้ว  Automotive Engineering10
39 B5923007 นายเทพพิทักษ์ กุนอก  Automotive Engineering10
40 B5912827 นายสิทธิศักดิ์ เคยสนิท  Automotive Engineering10
41 B5920266 นายณัฐพงศ์ เฟื่องสวัสดิ์  Automotive Engineering10
42 B5920280 นายภูมิบดินทร์ ตรางา  Automotive Engineering10
43 B5903078 นายธีระธาดา พวงจำปา  Automotive Engineering10
44 B5922987 นายนนทพัทธ์ สุทธิมล  Automotive Engineering10
45 B5915484 นางสาวสุพัตรา คงเจริญ  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.