รายชื่อนศ.
รายวิชา530232 : HYDRAULICS LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6019808 นางสาวธมลวรรณ เหมือนกูล  CE
2 B6000899 นายณัฐนนท์ ศรีขจร  CE
3 B6025793 นางสาวจุฑามาศ พอใจ  CE
4 B6012359 นางสาวสุมิตรา วิภาตะพันธุ์  CE
5 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ  CE
6 B6008956 นายชัชพงศ์ พึ่งน้ำ  CE
7 B6005603 นางสาวจุฬารัตน์ ปั้นโท้  CE
8 B5907502 นางสาวประกายรัตน์ ชาตะวนิช  CE
9 B6008659 นางสาวศุทธินี สุวรรณกลาง  CE
10 B6011604 นางสาวยุภเรศ ราชวงค์  CE
11 B6025199 นายสุดเขต ดวงเนตร  CE
12 B6017033 นายกฤษฎา เหยียดรัมย์  CE
13 B6015060 นายพัฒนพงษ์ ขนันผาย  CE
14 B6000639 นายทักษิณ ตอพันดุง  CE
15 B6005610 นางสาวอทิตติยา พรมพ่วง  CE
16 B6018535 นางสาวจิรนันท์ วิทิตกุล  CE
17 B6001346 นางสาวจิราวรรณ คงศรี  CE
18 B6001957 นางสาวมัลลิกา ไชยมงค์  CE
19 B6009328 นางสาวณัฐชา อุดมทรัพย์  CE
20 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร  CE
21 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี  CE
22 B5921591 นายวิวัฒน์ พยุงสิน  CE
23 B6002893 นายณัฐวุฒิ บุญสังข์  CE
24 B6019907 นายอิทธิพล พลนันท์  CE
25 B6015787 นายวิโรจน์ ทองหอม  CE
26 B6015688 นายจิรพงษ์ อิดชะรา  CE
27 B6019310 นางสาวโมฬี บุญเจนวรกิจ  CE
28 B6022167 นางสาวจัณทราทิพย์ ต่ายธานี  CE
29 B6024574 นายสุริยา ป้องทองหลาง  CE
30 B6007614 นางสาวรวิพร โถบำรุง  CE
31 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน  CE
32 B5906987 นายชาญณรงค์ มนต์มีศีล  CE
33 B6019730 นายพงศ์ศิริ จันทร์โฮ้วมณี  CE
34 B5918973 นายชยันต์ แสนกล้า  CE
35 B6017040 นายอาทิตย์ อุปชัย  CE
36 B5802463 นายธรรมรง ตรีกูล  CE
37 B6005436 นางสาวอรุณกมล จักษุเขียว  CE
38 B6004842 นางสาวลัลนา สืบดี  CE
39 B6002299 นายปณิธาน ก้อนครบุรี  CE
40 B5919000 นายธนกฤต สุขุมามาศ  CE
41 B6007195 นายกฤษ ฤทธิ์มนตรี  CE
42 B6001308 นายเกริกเกียรติ บุญธรรม  CE
43 B6025106 นายธราธิปบดี ณ หนองคาย  CE
44 B5907441 นางสาวพรนัชชา หาดทวายกาญจน์  CE
45 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา  CE
46 B6026776 นายธนดิตถ์ วงศ์ทอง  CE
47 B6004422 นางสาวพรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า  CE
48 B6002053 นายธีรพล ผลสุวรรณ  CE
49 B6000219 นายกิตติพัทธ์ เอมปรากฎ  CE
50 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร  CE
51 B6014056 นางสาวศิรินยา ทวีพันธ์  CE
52 B6024253 นายบุญญฤทธิ์ บุญเกิด  CE
53 B6020101 นายปริญญา น่าบัณฑิต  CE
54 B6022181 นายธีรวัฒน์ เเสนกล้า  CE
55 B5913305 นางสาวชลธิชา จ่ายกระโทก  CE
56 B6028923 นางสาวนิธิวดี กนกชัชวาล  CE
57 B6014179 นางสาวพัชริดา ศรัทธาพันธ์  CE
58 B6026998 นายเศรษฐภูมิ ภูเดช  CE
59 B6000202 นายนพรัตน์ พรสุข  CE
60 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง  CE
61 B6020811 นายพัชรพล กุลชนะไพโรจน์  CE
62 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม  CE
63 B5923267 นายธนภัทร บุตรโสภา  CE
64 B6007140 นายศุภชัย วิสัยเกต  CE
65 B6015220 นายรัตนชัย จริงจิตร  CE
66 B5911332 นางสาวปนัดดา พาหา  CE
67 B6020002 นายสิริวัฒน์ ไชยมะจักร์  CE
68 B6025984 นางสาววรัญญา ศิริพันธ์  Transportation And Logistics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.