รายชื่อนศ.
รายวิชา532204 : ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6024352 นางสาวรสิกา สุขสวาท  Environmental Engineering
2 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ  Environmental Engineering
3 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร  Environmental Engineering
4 B6011697 นายอภิชัย วันนา  Environmental Engineering
5 B6017262 นางสาวศศิธร ทองศักดิ์  Environmental Engineering
6 B5917549 นางสาวธัญญารัตน์ แสงทอง  Environmental Engineering
7 B6002473 นางสาวเครือวัลย์ สุขเจริญ  Environmental Engineering
8 B6017323 นายอนณ ชินวรรณโณ  Environmental Engineering
9 B6005573 นางสาวจินตหรา ปานพรม  Environmental Engineering
10 B5901791 นางสาวสุธาสินี อัปการัตน์  Environmental Engineering
11 B6017187 นายศุภกฤษ หยวกฉิมพลี  Environmental Engineering
12 B5922680 นางสาวเพชรรัตน์ พุทธิเสน  Environmental Engineering
13 B6025335 นางสาวชัญญานุช ไชยศรีธิ  Environmental Engineering
14 B6013592 นางสาวชุติภรณ์ วิเศษชาติ  Environmental Engineering
15 B6013509 นายอภินันท์ แพทย์เมืองจันทร์  Environmental Engineering
16 B6001841 นายสุรพงษ์ กระแสโสม  Environmental Engineering
17 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา  Environmental Engineering
18 B6009946 นายสหโชค บุญเสริม  Environmental Engineering
19 B6005061 นางสาวจินดารัตน์ มหา  Environmental Engineering
20 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด  Environmental Engineering
21 B6003371 นางสาวพรนิภา ก้อนศิลา  Environmental Engineering
22 B6009205 นางสาวอินทิรา ขาวผิว  Environmental Engineering
23 B6007966 นางสาววารี แขสระน้อย  Environmental Engineering
24 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์  Environmental Engineering
25 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม  Environmental Engineering
26 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์  Environmental Engineering
27 B5952557 นางสาวกชพรรณ การะเกษ  Environmental Engineering
28 B6011208 นางสาวศุภราภรณ์ สอนสะอาด  Environmental Engineering
29 B6014582 นางสาวกนิษฐา เส็นดากัน  Environmental Engineering
30 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด  Environmental Engineering
31 B6009809 นายวสันต์ แวดศรี  Environmental Engineering
32 B6002138 นางสาวอรัญญา เคียนสันเทียะ  Environmental Engineering
33 B6007300 นางสาวอภิญญา ทองอันตัง  Environmental Engineering
34 B6004873 นางสาวสุชานันท์ ศิริบูรณ์  Environmental Engineering
35 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง  Environmental Engineering
36 B6001728 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร  Environmental Engineering
37 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี  Environmental Engineering
38 B6008369 นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง  Environmental Engineering
39 B5802630 นางสาวพิชญ์สินี ขวัญดี  Environmental Engineering
40 B5923175 นางสาวจุฑาทิพย์ กำแก้ว  Environmental Engineering
41 B5904235 นายธนากร แก่นนาค  Environmental Engineering
42 B6026516 นางสาวหยกฟ้า วิเวก  Environmental Engineering
43 B5914142 นางสาวชมอักษร ทองโสม  Environmental Engineering
44 B6009618 นางสาวเจนจิรา ปลัด  Environmental Engineering
45 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์  Environmental Engineering
46 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง  Environmental Engineering
47 B6000974 นายวสันต์ วันยศ  Environmental Engineering
48 B6019792 นายณรงค์ยศ สุวรรณศรี  Environmental Engineering
49 B6018689 นางสาววนิดา คมขำ  Environmental Engineering
50 B6003265 นางสาวศุภนิดา ทองทศ  Environmental Engineering
51 B6007744 นางสาวศศิญา บุรัตน์  Environmental Engineering
52 B6006877 นางสาวสวลักษณ์ นพเก้า  Environmental Engineering
53 B6008673 นางสาวปณิตา ลีลา  Environmental Engineering
54 B5908288 นายวราวิชช์ โลทัง  Environmental Engineering
55 B6009250 นางสาวมัชฌิมา ปัญญาจักร์  Environmental Engineering
56 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก  Environmental Engineering
57 B5907229 นางสาวพิชามญชุ์ หมั่นกระโทก  Environmental Engineering
58 B6008000 นายอานนท์ ใจบุญ  Environmental Engineering
59 B6001919 นายวีระ บัวชุม  Environmental Engineering
60 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม  Environmental Engineering
61 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง  Environmental Engineering
62 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering
63 B6023928 นายวิวัฒน์ ทาจำปา  Environmental Engineering
64 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล  Environmental Engineering
65 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา  Environmental Engineering
66 B6029159 นางสาวพิมทอง เอนกวัฒน์  Environmental Engineering
67 B6019372 นายมหัทธนะ สกุลบัณฑิตย์  Environmental Engineering
68 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข  Environmental Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.