รายชื่อนศ.
รายวิชา525340 : MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5923007 นายเทพพิทักษ์ กุนอก  Automotive Engineering10
2 B5913947 นายชนาธิป ผมมา  Automotive Engineering10
3 B5922987 นายนนทพัทธ์ สุทธิมล  Automotive Engineering10
4 B5909308 นายปริญญ์ แสนปัญญา  Automotive Engineering10
5 B5920273 นายชัยฤทธิ์ ปั่นเที่ยง  Automotive Engineering10
6 B5920280 นายภูมิบดินทร์ ตรางา  Automotive Engineering10
7 B5908547 นายเศรษฐโชค จันทร์ชู  Automotive Engineering10
8 B5907342 นางสาวเนตรนภา แสนกล้า  Automotive Engineering10
9 B5903641 นางสาวจิตรา เมตตาแสง  Automotive Engineering10
10 B5906765 นางสาวประภารัตน์ บุตรโคตร  Automotive Engineering10
11 B5908394 นางสาวนวรัตน์ วิเศษสิงห์  Automotive Engineering10
12 B5915484 นางสาวสุพัตรา คงเจริญ  Automotive Engineering10
13 B5920150 นายธีรภัทร ทิพโชติ  Automotive Engineering10
14 B5908226 นายวีระโชค ทีชูมา  ME10
15 B5907960 นายชาญวิทย์ ตรีเพชร  ME10
16 B5904402 นายพงศกร ธนะศรี  ME10
17 B5912568 นายเมธาธรณ์ นครศรี  ME10
18 B5922697 นายทินกร เพ็งประโคน  ME10
19 B5815814 นายอภิสิทธิ์ เครื่องไชย  ME10
20 B5905232 นายศุภกร รังชัยภูมิ  ME10
21 B5917808 นายกีรติการย์ นาถ้ำพลอย  ME10
22 B5917693 นายนิธิกันต์ วงศ์ลิ่มตั้ง  ME10
23 B5904969 นายนิพิฐสิทธิ์ ผลสุข  ME10
24 B5917723 นายภพกร คชคีรีมาศ  ME10
25 B5909742 นายชัยมงคล ครองสิงห์  ME10
26 B5916375 นายชาญเทิดสุทธิ์ อุสาหะ  ME10
27 B5802197 นางสาวศุภนิดา คำโล่  ME10
28 B5907427 นางสาวเนตรนภา สืบวงษ์  ME10
29 B5900862 นางสาวชยุดา นาละต๊ะ  ME10
30 B5903030 นางสาวนทีกานต์ ดีมั่น  ME10
31 B5901029 นางสาวฐิติพร เมธารัตนกุล  ME10
32 B5808571 นางสาวพันวรรษา แก้วอำพร  ME10
33 B5908134 นางสาวธิติกาญจน์ ศุภนิภัทรเศรษฐ์  ME10
34 B5906529 นางสาวจุฑาทิพย์ เพียรภูมิพงศ์  ME10
35 B5917594 นางสาวสุพรรณี สุทธะชัย  ME10
36 B5917709 นางสาววริษา บุรัตน์  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.