รายชื่อนศ.
รายวิชา532208 : ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5910793 นางสาวนรมล นาบำรุง  Environmental Engineering
2 B6008000 นายอานนท์ ใจบุญ  Environmental Engineering
3 B5917549 นางสาวธัญญารัตน์ แสงทอง  Environmental Engineering
4 B5952557 นางสาวกชพรรณ การะเกษ  Environmental Engineering
5 B5909148 นางสาวจิรานันท์ ใจชื่น  Environmental Engineering
6 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง  Environmental Engineering
7 B6011208 นางสาวศุภราภรณ์ สอนสะอาด  Environmental Engineering
8 B6024062 นายธนากร เผ่าทัพ  Environmental Engineering
9 B6020446 นายอัษฎาวุธ มีใจ  Environmental Engineering
10 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย  Environmental Engineering
11 B6012021 นางสาวพฤษภา นาคะ  Environmental Engineering
12 B6007300 นางสาวอภิญญา ทองอันตัง  Environmental Engineering
13 B6004170 นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร  Environmental Engineering
14 B6024352 นางสาวรสิกา สุขสวาท  Environmental Engineering
15 B6011383 นางสาวอัจฉราวรรณ เดชขุนทด  Environmental Engineering
16 B6018689 นางสาววนิดา คมขำ  Environmental Engineering
17 B6017873 นางสาวเก็จมณี ปะจิระฆัง  Environmental Engineering
18 B6002473 นางสาวเครือวัลย์ สุขเจริญ  Environmental Engineering
19 B6017286 นางสาวศิราณี หาญแท้  Environmental Engineering
20 B6007966 นางสาววารี แขสระน้อย  Environmental Engineering
21 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร  Environmental Engineering
22 B6029159 นางสาวพิมทอง เอนกวัฒน์  Environmental Engineering
23 B6013370 นางสาวศรวณีย์ พันแสง  Environmental Engineering
24 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร  Environmental Engineering
25 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก  Environmental Engineering
26 B6001728 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร  Environmental Engineering
27 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์  Environmental Engineering
28 B6002138 นางสาวอรัญญา เคียนสันเทียะ  Environmental Engineering
29 B6026516 นางสาวหยกฟ้า วิเวก  Environmental Engineering
30 B6025618 นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์  Environmental Engineering
31 B6009946 นายสหโชค บุญเสริม  Environmental Engineering
32 B6011697 นายอภิชัย วันนา  Environmental Engineering
33 B6017323 นายอนณ ชินวรรณโณ  Environmental Engineering
34 B6019280 นายศุภกร ผึ้งทอง  Environmental Engineering
35 B6013509 นายอภินันท์ แพทย์เมืองจันทร์  Environmental Engineering
36 B6004521 นายธีราชัย อดทน  Environmental Engineering
37 B6017194 นางสาวกนกวรรณ หนูหล้า  Environmental Engineering
38 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด  Environmental Engineering
39 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล  Environmental Engineering
40 B6004873 นางสาวสุชานันท์ ศิริบูรณ์  Environmental Engineering
41 B6009618 นางสาวเจนจิรา ปลัด  Environmental Engineering
42 B6017224 นางสาวกนกพร กองไธสง  Environmental Engineering
43 B6015732 นางสาวยุวดี สิงห์งอย  Environmental Engineering
44 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา  Environmental Engineering
45 B5922680 นางสาวเพชรรัตน์ พุทธิเสน  Environmental Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.