รายชื่อนศ.
รายวิชา530322 : SOIL MECHANICS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5904525 นายศักรินทร์ สมพงษ์  CE
2 B5922253 นายจักรพรรณ์ รัตนอุดม  CE
3 B5919109 นายปิยะเชษฐ์ กล่อมขุนทด  CE
4 B5919024 นายณัฐฐชัย อัครธนากาญจน์  CE
5 B5904228 นายฉัตรชัย มณีแสง  CE
6 B5922185 นายวรรณพิรุณ วรรณสุรชาติ  CE
7 B5911981 นายชโลธร กโนทร  CE
8 B5922819 นายธนภณ กลึงกลางดอน  CE
9 B5924813 นายณัฐพนธ์ กิจไพฑูรย์  CE
10 B5919178 นายมงคล สืบสิงห์  CE
11 B5913473 นางสาวอุมาพร แซ่เติ๋น  CE
12 B5913442 นางสาวปริณดา คำสม  CE
13 B5900732 นางสาวศิริพร ลาดภา  CE
14 B5913275 นายอดิศร ศรีจันทร์  CE
15 B5854394 นายปริวัฏฏ์ จิมานัง  CE
16 B5922826 นายพงศ์ปณต ผลสนอง  CE
17 B5923274 นางสาวต้องตา วางกลาง  CE
18 B5919956 นายวรธรรม ยิ่งเชิดงาม  CE
19 B5924233 นางสาวกาญจนา หิรัญวัฒนะ  CE
20 B5902408 นายศิวกร ชาญวิรวงศ์  CE
21 B5921218 นางสาวบุษยาภิเษก ด้วงทวี  CE
22 B5905553 นางสาวชฎาพร สิงห์น้อย  CE
23 B5911691 นางสาวอัจฉรา จันทร์สระคู  CE
24 B5920846 นางสาววารีรัตน์ เกื้อก่อยอด  CE
25 B5918980 นายธนกฤต อยู่เจริญ  CE
26 B5908059 นางสาวเสาวรัตน์ ศิริสวัสดิ์  CE
27 B5922833 นางสาวอรยา คำหนองไผ่  CE
28 B5924486 นายนภัสกร ไพรสณฑ์วัฒน  CE
29 B5923229 นายพิสิษฐ์ แสนอ้วน  CE
30 B5920938 นายธนดล แก้วเข็ม  CE
31 B5913626 นางสาวอภิรดี เสนสาย  CE
32 B5919598 นายเมธวัฒน์ จันทร์ดี  CE
33 B5911585 นายปฐมพร ซ้วนเส้ง  CE
34 B5901425 นางสาวสายชล แอบจังหรีด  CE
35 B5915637 นางสาวรัตนา เจียมอ่อน  CE
36 B5918904 นายธุรกิจ วันศรี  CE
37 B5915491 นางสาวสุชาดา เฉียงกลาง  CE
38 B5901517 นายอับดุลฮากีม ปาเซเลาะ  CE
39 B5916955 นายศุภฤกษ์ รัตนพรมงคล  CE
40 B5907991 นางสาวอารีรัตน์ สิทธิ์น้อย  CE
41 B5818006 นายสิทธิโรจน์ ธูปหอม  CE
42 B5818815 นายประวิทย์ หาดขุนทด  CE
43 B5910335 นายธีรพัฒน์ ชูคง  CE
44 B5915606 นางสาวช่อทิพย์ บรรพต  CE
45 B5910601 นายนรินทร์ พุ่มพวง  CE
46 B5919123 นายรุจิเมธา พลเดช  CE
47 B5919093 นายวัชริศ เวียงนนท์  CE
48 B5925582 นายอานนท์ ห่ามกระโทก  CE
49 B5910540 นายกฤษณชัย เบี้ยไพบูลย์  CE
50 B5910250 นางสาวกัญญารัตน์ ประยูรเพชร  CE
51 B5912698 นายภาคภูมิ เอมสมบูรณ์  CE
52 B5919086 นางสาวนุชิตา แสนลือชา  CE
53 B5915002 นายปิยวัฒน์ อุดอุ่น  CE
54 B5919130 นายณัฐสิทธิ์ หลอมประโคน  CE
55 B5915361 นางสาวกนกพร ศรีเมือง  CE
56 B5818617 นางสาวสุทธิดา เห็นสุข  CE
57 B5912575 นายทินภัทร เสาวะระ  CE
58 B5924622 นายรัฐพงศ์ นรสาร  CE
59 B5918058 นางสาวชลธิชา จันทร์ยม  CE
60 B5925339 นายนรินทร์ เทอำรุง  CE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.