รายชื่อนศ.
รายวิชา530232 : HYDRAULICS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล  CE10
2 B6006907 นางสาวกมลวรรณ แก้วโน  CE10
3 B6027001 นายอัครา กลิ่นกิ่ง  CE10
4 B6026219 นางสาวรามาวดี น้ำดอกไม้  CE10
5 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย  CE10
6 B6014070 นางสาวสุธาทิพย์ สมวงษ์  CE10
7 B6017361 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ศรี  CE10
8 B6009816 นางสาวเกศินี พงษ์พัฒน์  CE10
9 B6014346 นายพงศธร สิงเสนา  CE10
10 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์  CE10
11 B6013400 นายวันอิจญ์ลัล เบญญธาดา  CE10
12 B6013103 นายลิขสิทธิ์ สว่างแสงวัฒนา  CE10
13 B6020576 นายณัฐวัฒน์ พันธุ์จึงเจริญ  CE10
14 B6005634 นายชนาธิป สมอหมอบ  CE10
15 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์  CE10
16 B6008123 นายศุภกิตดิ์ ปาวะรีย์  CE10
17 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา  CE10
18 B6019426 นางสาวธนัชพร ทองแสน  CE10
19 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก  CE10
20 B6021443 นายปกรณ์ สุวรรณโน  CE10
21 B6007843 นายภาณุวัฒน์ โพทะเล  CE10
22 B6025960 นายเจตนิพัทธ์ ถิ่นแก้ว  CE10
23 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์  CE10
24 B6001087 นายธีรพล ชมชาติ  CE10
25 B6009984 นายวัชระพงษ์ คำเสน  CE10
26 B6025137 นายอรรถชัย กอนรัมย์  CE10
27 B6012786 นายประสพโชค สุทธิวงษ์  CE10
28 B6009304 นางสาวสโรชา โบประทอง  CE10
29 B6014063 นางสาววรธิดา จันทรัง  CE10
30 B6012465 นางสาวนันทวดี หงส์ชุม  CE10
31 B6000646 นางสาวระชา ลาภเงิน  CE10
32 B6027520 นางสาวศรุตาภรณ์ ทรงศรี  CE10
33 B6006938 นางสาวนงเยาว์ อินหนองตาสาม  CE10
34 B6018122 นางสาวโยธินี ปานใจนาม  CE10
35 B6015237 นางสาวสุกัญญา ปะละทัง  CE10
36 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน  CE10
37 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร  CE10
38 B6014964 นางสาวฐิติพร นนยะโส  CE10
39 B6014124 นางสาวอมรรัตน์ เสียงใหม่  CE10
40 B6006945 นางสาวณัฐพร จันทนุช  CE10
41 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา  CE10
42 B6012281 นางสาวธมลวรรณ กรินสูงเนิน  CE10
43 B6006044 นางสาวสุขสวัสดิ์ สำรวมสุข  CE10
44 B6017774 นางสาวปัทมพร พุ่มพวง  CE10
45 B6010720 นายธนวัฒน์ เกิดตรวจ  CE10
46 B6009298 นายวิสุทธิ์ชัย เอกสัตย์  CE10
47 B6019259 นายศักดินนท์ เบ้าพาระ  CE10
48 B6010454 นายปฏิภาณ พริกเพริดครบุรี  CE10
49 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ  CE10
50 B6019624 นายรัตนชัย ดำกลาง  CE10
51 B6008994 นายธีรกานต์ จิโรจน์มนตรี  CE10
52 B6010737 นายเผ่าสิงห์ ระวิงทอง  CE10
53 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม  CE10
54 B6012908 นายธนวิชญ์ ศิริ  CE10
55 B6002855 นายณัฐดนัย ป้อมบุญมี  CE10
56 B6011963 นายวิษณุ อัปมาเทา  CE10
57 B6009823 นายพงศ์พันธุ์ พันจะโป๊ะ  CE10
58 B6008680 นายสุรเดช ดาวเศรษฐ์  CE10
59 B6021719 นายบุญญฤทธิ์ กริ่งกลับ  IE10
60 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.