รายชื่อนศ.
รายวิชา528213 : POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร  PE10
2 B6019853 นายวิศรุจน์ ก้านสนธิ์  PE10
3 B5927876 นางสาวรชา ห่อทอง  PE10
4 B5909094 นางสาวชลธิชา โนวิรัมย์  PE10
5 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู  PE10
6 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย  PE10
7 B5912667 นางสาวปริญญา ลือกลาง  PE10
8 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย  PE10
9 B5910007 นางสาวสุพัตรา เซ็นปักษ์  PE10
10 B6137540 นางสาวพัชรวลี แก้วดวงตา  PE10
11 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก  PE10
12 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง  PE10
13 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง  PE10
14 B5903405 นายนันทกาญจน์ แซ่เฉิน  PE10
15 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย  PE10
16 B6016913 นางสาวเบญจภรณ์ สวัสดี  PE10
17 B6007638 นางสาวชนนิกานต์ วิชาชัย  PE10
18 B6000141 นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์  PE10
19 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ  PE10
20 B6015374 นางสาวนงพิชญาชาญ ญาติบำรุง  PE10
21 B6016944 นางสาวสุภารัตน์ ไทยนาม  PE10
22 B6016920 นายกัณพล อภัยไธสง  PE10
23 B6000608 นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ  PE10
24 B6016012 นายธนวัฒน์ พงศ์ชาญวิทย์  PE10
25 B6013356 นายสุรวินท์ วรรณพงษ์  PE10
26 B5915194 นางสาววรรณวลี จันทา  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.