รายชื่อนศ.
รายวิชา524481 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5715473 นางสาวภัทรวดี พิมานแมน  ChemE
2 B5702749 นายวสุพล บัวทองหลาง  ChemE
3 B5720040 นางสาวมนต์นภา แกล้งกลางดอน  ChemE
4 B5620906 นางสาวกีรติกา โพธิ์ชัย  ChemE
5 B5619504 นางสาวผกากรอง ศุภวิทยามงคล  ChemE
6 B5720002 นางสาวจุฑามาศ เซ็นตะคุ  ChemE
7 B5530199 นางสาวอาภัสรี เล็กมณี  ChemE
8 B5710614 นางสาวสรัลชนา จันทร์โสดา  ChemE
9 B5815555 นางสาวอรวรรยา ติยเวศย์  ChemE
10 B5815326 นางสาวบุศรินทร์ สมนอก  ChemE
11 B5815418 นางสาวอาภัสสร รสสุธรรม  ChemE
12 B5716005 นางสาวศิริภัทรา ทิมคล้าย  ChemE
13 B5800544 นางสาวสุปวรรณ อินทวงษ์  ChemE
14 B5520206 นางสาวศรัลย์รัตน์ บรรเจิดศิลป์  ChemE
15 B5701964 นางสาวกัญญาลักษณ์ จงหมื่นไวย  ChemE
16 B5716517 นางสาวสุรินญา อินทสอน  ChemE
17 B5723751 นางสาวศุภสุดา วงศ์อำมาตย์  ChemE
18 B5800056 นางสาวเกษกนก ศรีเกษตร  ChemE
19 B5815524 นางสาวรัชนีวรรณ กองรัมย์  ChemE
20 B5815333 นางสาวนันท์นภัส หาญสินธุ์  ChemE
21 B5714902 นางสาวฑัญญาภัทร บุญมาก  ChemE
22 B5600380 นางสาวพนาวรรณ์ ชัยหะนิจ  ChemE
23 B5815487 นายปฐวีร์ อุปลิขิต  ChemE
24 B5800520 นายจักรพรรณ กล่ำศรี  ChemE
25 B5605521 นายกิตติพงษ์ สมบัติ  ChemE
26 B5530076 นายศรัญญู แก้วใส  ChemE
27 B5815135 นายนัฑนนท์ ตรีรัตนกุลพร  ChemE
28 B5813100 นายศุภกร อนุชิตสกล  ChemE
29 B5820740 นายชนินทร์ ทองเจือ  ChemE
30 B5716456 นายทิชากร แสงเขียว  ChemE
31 B5714612 นายตระกูลกานต์ ชัยไธสง  ChemE
32 B5716395 นายชัยสวัสดิ์ รัตนดอน  ChemE
33 B5601608 นายกษิดิศ ถินกระโทก  ChemE
34 B5711154 นายวัชรพงษ์ สวัสดิ์ประทานชัย  ChemE
35 B5826391 นายกฤษณะ เกิดมี  ChemE
36 B5539536 นายณัฐพล บุญรอด  ChemE
37 B5716463 นางสาวอริศรา บุญมา  ChemE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.