รายชื่อนศ.
รายวิชา525340 : MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5905171 นายรัตตกร พรจำศิลป์  Automotive Engineering
2 B5900534 นายสุริยา ตุลาพิภาค  Automotive Engineering
3 B5910977 นายณัฐชนน ชีวัยยะ  Automotive Engineering
4 B5908400 นางสาวนวกาญจน์ แสนมาโนช  Automotive Engineering
5 B5905393 นางสาวชนิตรา พรมลี  Automotive Engineering
6 B5904266 นางสาวรสสุคนธ์ ก้านเพชร  Automotive Engineering
7 B5900473 นางสาวปรียานุช สุดใจ  Automotive Engineering
8 B5920259 นางสาวลลิตา โสปรก  Automotive Engineering
9 B5923007 นายเทพพิทักษ์ กุนอก  Automotive Engineering
10 B5922987 นายนนทพัทธ์ สุทธิมล  Automotive Engineering
11 B5916283 นายนิตินันท์ พันธ์ด้วง  Automotive Engineering
12 B5911042 นายอนุชาติ จันชา  Automotive Engineering
13 B5925612 นายอานุภาพ ตาแก้ว  Automotive Engineering
14 B5923496 นายธีรศักดิ์ ยี่ภู่ศรี  Automotive Engineering
15 B5912827 นายสิทธิศักดิ์ เคยสนิท  Automotive Engineering
16 B5908165 นายจิรภัทร นนทรีย์  Automotive Engineering
17 B5911103 นายณัฐนนท์ สาบัว  Automotive Engineering
18 B5901500 นายสันติสุข ศรีโสภา  Automotive Engineering
19 B5925773 นายชนาธิป เที่ยงผดุง  Automotive Engineering
20 B5926299 นายธรรมนูญ ละครราช  Automotive Engineering
21 B5905928 นายสิทธิพงศ์ คิดกิ่ง  Automotive Engineering
22 B5926282 นายสมัชญ์ วงศ์อ้อย  ME
23 B5920969 นายณัฐชนัย ไสวงาม  ME
24 B5912315 นายณัฐดนัย ขามรัตน์  ME
25 B5620951 นายสุรเกียรติ ชมสายพลายงาม  ME
26 B5901104 นายนุชา ขาวกิจ  ME
27 B5903948 นายภาณุวัฒน์ นาโสก  ME
28 B5921256 นายศุภกิจ ถูไกรวงษ์  ME
29 B5909513 นายธนพล ไชยชนะ  ME
30 B5917150 นายภูวัต เเนบกระโทก  ME
31 B5909483 นายอัมรินทร์ เวชสาร  ME
32 B5907854 นายสุรศักดิ์ เกษมบุญ  ME
33 B5903245 นายคุณาธิป อาจปรุ  ME
34 B5907908 นายศิริกิจ เพชรตะกั่ว  ME
35 B5902392 นายพัชรพล ฟอกสันเทียะ  ME
36 B5815999 นายวณิชภล ลาภทวี  ME
37 B5917815 นายสุทธิพงษ์ บุญยศาสตร์  ME
38 B5816200 นายวรินทร์ ดอนฉนวน  ME
39 B5804511 นายวีรชน ทนขุนทด  ME
40 B5917303 นายอภิชัย ศิริจันทร์  ME
41 B5911608 นายณัชพล สุรชัยจรินทร์  ME
42 B5912490 นายทองพูล สุทธิบรรจง  ME
43 B5806232 นายวรโชติ หะขุนทด  ME
44 B5802579 นายจรัล เขียวเงิน  ME
45 B5901715 นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์เกษม  ME
46 B5909469 นายณัฐศักดิ์ สินธุบัว  ME
47 B5914548 นางสาวอรญาณี สีกวนชา  ME
48 B5916139 นางสาวสร้อยสุดา เทียนเงิน  ME
49 B5901647 นางสาวอารีย์รัตน์ ธนะวงศ์  ME
50 B5913831 นางสาววิรากานต์ โพธิเทพ  ME
51 B5912186 นางสาวศิริพร เรืองสุขสุด  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.