รายชื่อนศ.
รายวิชา525340 : MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5913831 นางสาววิรากานต์ โพธิเทพ  ME
2 B5901647 นางสาวอารีย์รัตน์ ธนะวงศ์  ME
3 B5909513 นายธนพล ไชยชนะ  ME
4 B5909469 นายณัฐศักดิ์ สินธุบัว  ME
5 B5921256 นายศุภกิจ ถูไกรวงษ์  ME
6 B5903948 นายภาณุวัฒน์ นาโสก  ME
7 B5901104 นายนุชา ขาวกิจ  ME
8 B5620951 นายสุรเกียรติ ชมสายพลายงาม  ME
9 B5912315 นายณัฐดนัย ขามรัตน์  ME
10 B5920969 นายณัฐชนัย ไสวงาม  ME
11 B5926282 นายสมัชญ์ วงศ์อ้อย  ME
12 B5917150 นายภูวัต เเนบกระโทก  ME
13 B5909483 นายอัมรินทร์ เวชสาร  ME
14 B5907854 นายสุรศักดิ์ เกษมบุญ  ME
15 B5903245 นายคุณาธิป อาจปรุ  ME
16 B5907908 นายศิริกิจ เพชรตะกั่ว  ME
17 B5902392 นายพัชรพล ฟอกสันเทียะ  ME
18 B5815999 นายวณิชภล ลาภทวี  ME
19 B5917815 นายสุทธิพงษ์ บุญยศาสตร์  ME
20 B5816200 นายวรินทร์ ดอนฉนวน  ME
21 B5804511 นายวีรชน ทนขุนทด  ME
22 B5917303 นายอภิชัย ศิริจันทร์  ME
23 B5916139 นางสาวสร้อยสุดา เทียนเงิน  ME
24 B5914548 นางสาวอรญาณี สีกวนชา  ME
25 B5912186 นางสาวศิริพร เรืองสุขสุด  ME
26 B5901715 นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์เกษม  ME
27 B5802579 นายจรัล เขียวเงิน  ME
28 B5806232 นายวรโชติ หะขุนทด  ME
29 B5912490 นายทองพูล สุทธิบรรจง  ME
30 B5911608 นายณัชพล สุรชัยจรินทร์  ME
31 B5901500 นายสันติสุข ศรีโสภา  Automotive Engineering
32 B5923007 นายเทพพิทักษ์ กุนอก  Automotive Engineering
33 B5925773 นายชนาธิป เที่ยงผดุง  Automotive Engineering
34 B5926299 นายธรรมนูญ ละครราช  Automotive Engineering
35 B5905171 นายรัตตกร พรจำศิลป์  Automotive Engineering
36 B5905928 นายสิทธิพงศ์ คิดกิ่ง  Automotive Engineering
37 B5910977 นายณัฐชนน ชีวัยยะ  Automotive Engineering
38 B5905393 นางสาวชนิตรา พรมลี  Automotive Engineering
39 B5908400 นางสาวนวกาญจน์ แสนมาโนช  Automotive Engineering
40 B5904266 นางสาวรสสุคนธ์ ก้านเพชร  Automotive Engineering
41 B5900473 นางสาวปรียานุช สุดใจ  Automotive Engineering
42 B5920259 นางสาวลลิตา โสปรก  Automotive Engineering
43 B5922987 นายนนทพัทธ์ สุทธิมล  Automotive Engineering
44 B5916283 นายนิตินันท์ พันธ์ด้วง  Automotive Engineering
45 B5911042 นายอนุชาติ จันชา  Automotive Engineering
46 B5908165 นายจิรภัทร นนทรีย์  Automotive Engineering
47 B5925612 นายอานุภาพ ตาแก้ว  Automotive Engineering
48 B5923496 นายธีรศักดิ์ ยี่ภู่ศรี  Automotive Engineering
49 B5912827 นายสิทธิศักดิ์ เคยสนิท  Automotive Engineering
50 B5911103 นายณัฐนนท์ สาบัว  Automotive Engineering
51 B5900534 นายสุริยา ตุลาพิภาค  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.