รายชื่อนศ.
รายวิชา528302 : INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5817061 นางสาวดุสิตา หลวงจันทร์  PE
2 B5804047 นายธีรพรรณ์ ถุนาพรรณ์  PE
3 B5609949 นางสาววาสนา ทองลา  PE
4 B5800131 นางสาววิสาลินี วรรณศรี  PE
5 B5717101 นางสาวศิริลักษณ์ บัวหลวง  PE
6 B5800735 นางสาวณัฐมล โมฆรัตน์  PE
7 B5717118 นางสาวอภิญญา สุรวิทย์  PE
8 B5803293 นางสาวฐิติมา พลายละหาร  PE
9 B5713486 นางสาวอัสมาฮาน อับดุลวาฮับ  PE
10 B5807642 นางสาวเกวลิน จิตรโคกกรวด  PE
11 B5709038 นางสาวสุวรรณา ป้องดี  PE
12 B5801695 นางสาวพนิดา โม้ทอง  PE
13 B5817221 นางสาวณัฐวดี เจียมโฆสิต  PE
14 B5800148 นางสาวณัฐริกา พรหมหอม  PE
15 B5812998 นางสาววัลลภา เอี่ยมทัพ  PE
16 B5817122 นางสาวน้ำฝน ชุมสิงห์  PE
17 B5817269 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสกุล  PE
18 B5715312 นางสาวพิมพิวรรณ กะหะกะสิทธิ์  PE
19 B5706631 นางสาวพลอยธภรณ์ ภิบูลย์เดชา  PE
20 B5817047 นางสาววารีรัตน์ ด้วงพะไล  PE
21 B5817139 นางสาวน้ำฝน อินทร์สเกตุ  PE
22 B5717194 นางสาวกาญจนา ไชยพร  PE
23 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข  PE
24 B5817085 นางสาววิภาวดี ปานทอง  PE
25 B5816941 นางสาวจิราภรณ์ สินนา  PE
26 B5817184 นางสาวอรอนงค์ กลั่นสาน  PE
27 B5806836 นางสาวปรารถนา บุญโลย  PE
28 B5817030 นางสาวชยิสรา แสงกล้า  PE
29 B5707669 นางสาวนิโลบล คูพันดุง  PE
30 B5817283 นางสาวนันท์นภัส ขำดี  PE
31 B5816965 นางสาวกนกวรรณ โอวาทวงษ์  PE
32 B5710454 นางสาวกมลชนก เอี่ยมกระจ่าง  PE
33 B5809899 นางสาวอารีรัตน์ อารีรมย์  PE
34 B5817252 นางสาวอัจฉราพรรณ นัวกระโทก  PE
35 B5817115 นางสาวอุรชา รั้วไธสง  PE
36 B5803309 นายปรัชฌาพันธ์ เสาร์วิชิต  PE
37 B5802944 นายเฉลิมพล ขำคม  PE
38 B5817092 นายปิยะราช ปัจฉิม  PE
39 B5704972 นายนิธิวิทย์ นาคทรงศิลป์  PE
40 B5816996 นายธีรพัฒน์ ทวีปรักษา  PE
41 B5817054 นายชัยวัฒน์ อุปถัมภ์  PE
42 B5817009 นางสาวณัฎฐนิชา สอนสุภาพ  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.