รายชื่อนศ.
รายวิชา528312 : POLYMER TESTING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5922772 นางสาวสุวรัตน์ สุขโข  PE
2 B5918621 นางสาวกมลทิพย์ แก่นเพ็ชร  PE
3 B5912001 นางสาวสุภัคกัญญา สาริพันธ์  PE
4 B5918447 นางสาววาสนา จุติมา  PE
5 B5918461 นางสาววาริษา บำรุงลี  PE
6 B5918362 นางสาวชนาธินาถ ร่องอ้อ  PE
7 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล  PE
8 B5909858 นางสาวอาทิตยา ฉลาดแย้ม  PE
9 B5918393 นางสาวแพรพลอย วงค์สุข  PE
10 B5918317 นายณัฐพงศ์ ทวีปรักษา  PE
11 B5915309 นายพิสิษฐ์ เรือศรีจันทร์  PE
12 B5922765 นายอนุชา สีจันทึก  PE
13 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.