รายชื่อนศ.
รายวิชา528312 : POLYMER TESTING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5909094 นางสาวชลธิชา โนวิรัมย์  PE
2 B5918508 นายธวัชชัย ราชจันทึก  PE
3 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี  PE
4 B5914241 นางสาวอรยา สีหงอก  PE
5 B5918607 นางสาวชนัญญา สมมุติ  PE
6 B5918409 นางสาวอารีญา ชำนาญ  PE
7 B5918683 นางสาวชลพินธุ์ ตาอินบุตร  PE
8 B5918560 นางสาวสุธาสินี พลปัถพี  PE
9 B5918485 นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์  PE
10 B5918454 นางสาวศุภกานต์ เบ้ามูลตรี  PE
11 B5902583 นางสาวณัฐณิชา กลสัน  PE
12 B5909360 นางสาววราพร เอี่ยมงาม  PE
13 B5909889 นางสาวศิรินยา เสกกล้า  PE
14 B5918492 นางสาวพฤตยา รุ่งรัตน์  PE
15 B5918515 นางสาวธัญญารัตน์ เตียงพลกรัง  PE
16 B5904976 นางสาวเกศริน พลอยไธสง  PE
17 B5918324 นางสาวธวัลรัตน์ ขวัญเมือง  PE
18 B5910526 นายธนดล ไทธานี  PE
19 B5918591 นายมนตรี ถิ่นก้อง  PE
20 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี  PE
21 B5910717 นายธันวา อบอุ่น  PE
22 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น  PE
23 B5905133 นายตะวัน พิศเพ็ง  PE
24 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง  PE
25 B5906048 นายประเกียรติ ก่อแก้ว  PE
26 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.