รายชื่อนศ.
รายวิชา525441 : AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5819256 นางสาวอัจฉรา ชมภูพื้น  ME10
2 B5620951 นายสุรเกียรติ ชมสายพลายงาม  ME10
3 B5813919 นางสาวหทัยรัตน์ อ่อนประไพ  ME10
4 B5760114 นางสาวนพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ  ME40
5 B5816019 นางสาวบุญฑริกา ศิลา  ME10
6 B5712526 นางสาวปารวัณ คำโคตรสูนย์  ME10
7 B5800759 นางสาวสุกัญญา คงผอม  ME10
8 B5815890 นายเกริกพล พิมโคตร  ME10
9 B5823697 นายณัฐพัชร โภคบุตร  ME10
10 B5825776 นายกาญจนพนธ์ ปิ่นพา  ME10
11 B5807666 นายไกรวิชญ์ ทองประวิทย์  ME10
12 B5816057 นายยุทธภูมิ อินทร์ทอง  ME10
13 B5816125 นายวชิรากรณ์ เยรัมย์  ME10
14 B5816101 นายนัฐกานต์ พูนวิลัย  ME10
15 B5701018 นายมนูญ จันทร์หอม  ME10
16 B5800575 นายมรกต เขตคาม  ME10
17 B5815920 นายไกรวิชญ์ ยาสมร  ME10
18 B5815784 นายธริษตรี โสมกุล  ME10
19 B5815883 นายภูเก็ต จินาภิรมย์  ME10
20 B5824786 นายธณพล พุทธรักษา  ME10
21 B5815845 นายทวีศักดิ์ คุ้มทิม  ME10
22 B5806324 นายณัฐพงษ์ ศรีสุภาพ  ME10
23 B5816071 นายพรพิพัฒน์พงศ์ ยะย่าเป้า  ME10
24 B5823536 นายธนกฤต กุลพรม  ME10
25 B5816231 นายชนะศึก คุ้มศรี  ME10
26 B5815982 นายณภัทร บุญแซม  ME10
27 B5814497 นายชนินทร์ กุนอก  ME10
28 B5816194 นายบุญเวช วิใจยา  ME10
29 B5815715 นายรชฏ โคตะลี  ME10
30 B5815975 นายเด่นชัย ฉลองเจริญกิจ  ME10
31 B5829101 นายอาดิส หะยีหะมะ  ME10
32 B5826049 นายกิตติพงษ์ สิงห์คำ  ME10
33 B5815913 นายภานุวัฒน์ ปัดถานัง  ME10
34 B5816224 นายธนชัย เมฆประเสริฐสุข  ME10
35 B5820863 นายอัมรินทร์ หลงกอหราบ  ME10
36 B5804221 นายธีรเกียรติ พรมศรี  ME10
37 B5813001 นายวรายุทธ วงษ์ขันธ์  ME10
38 B5810192 นายธนาธิป กิตติวราพล  ME10
39 B5815630 นายณัฐพล โนตัน  ME10
40 B5808656 นายหนึ่ง โพธิ์ลาบด้วง  ME10
41 B5816026 นายวุฒิไกร รัตน์วิเศษ  ME10
42 B5817931 นายวรยุทธ ภักดิ์วิไลเกียรติ  ME10
43 B5815708 นายนิติพล สุขแจ่ม  ME10
44 B5815777 นายศิลา เหลืองอ่อน  ME10
45 B5815807 นายกฤษฎา สอนสุข  ME10
46 B5820856 นายประเสริฐ ดาฮาเก็ง  ME10
47 B5801176 นายชญาน์วัต เทียบคุณ  ME10
48 B5815753 นายราชภูมิ เติมผล  ME10
49 B5812691 นายนัฐพงษ์ พันไธสงค์  ME10
50 B5808809 นายณธัชพงศ์ พิทยาภรณ์พงศา  ME10
51 B5815869 นางสาวนิศารัตน์ เจนไพร  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.