รายชื่อนศ.
รายวิชา551361 : INDUSTRIAL AUTOMATION
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6500023 นายอรรคพล สายคง  Mechatronics Engineering10
2 B6500085 นายศรัณย์ พิลึก  Mechatronics Engineering10
3 B6500115 นายสกล บุญตะไนย์  Mechatronics Engineering10
4 B6500122 นายนัฐรุทธ์ คงมั่น  Mechatronics Engineering10
5 B6500214 นางสาวสุทธิวรรณ ประสารรส  Mechatronics Engineering10
6 B6500344 นายสุริยา พิสาลา  Mechatronics Engineering10
7 B6500351 นางสาวอชิราภัช ชำนาญจิตร  Mechatronics Engineering10
8 B6500368 นายนัทธพงศ์ พวงศรี  Mechatronics Engineering10
9 B6500375 นายณัฐวุฒิ แซ่ลี้  Mechatronics Engineering10
10 B6500382 นายอภิสิทธิ์ จุ้ยโต  Mechatronics Engineering10
11 B6500399 นายศุภสิทธิ์ ชัยรัตน์  Mechatronics Engineering10
12 B6500405 นายวรชาติ ทรัพย์ขำ  Mechatronics Engineering10
13 B6500412 นายพานทองทัพพ์ สุวรรณพึง  Mechatronics Engineering10
14 B6500429 นายกฤติน ถุงศิลป์  Mechatronics Engineering10
15 B6500436 นางสาวสราญจิต ทองอินทร์  Mechatronics Engineering10
16 B6500443 นางสาวอาทิตยา มวลคำลา  Mechatronics Engineering60
17 B6500450 นางสาวญานิกา กุณโรจร  Mechatronics Engineering10
18 B6500467 นายพจนาท ทองชั้น  Mechatronics Engineering10
19 B6500481 นางสาวผ่องพรรณ วิจารณ์  Mechatronics Engineering10
20 B6500498 นายดนัย พวงพั่ว  Mechatronics Engineering10
21 B6500504 นายเฉลิมชัย ภารการ  Mechatronics Engineering10
22 B6500511 นางสาวสิริมา เจ้าสันเทียะ  Mechatronics Engineering10
23 B6500528 นางสาวพิมพิศา นาชัยฤทธิ์  Mechatronics Engineering10
24 B6500535 นายสิรวิชญ์ มีป้อม  Mechatronics Engineering10
25 B6500566 นายพันธกานต์ ผลไธสง  Mechatronics Engineering10
26 B6500573 นางสาวณิชา เดชะผล  Mechatronics Engineering10
27 B6500610 นายจิรภัทร เจิมขุนทด  Mechatronics Engineering10
28 B6523046 นายพีรพัฒน์ เข็งนอก  Mechatronics Engineering10
29 B6523053 นางสาวศิริวรรณ เขม้นดี  Mechatronics Engineering10
30 B6523060 นายเบญจรงค์ เขื่อนคำนุ  Mechatronics Engineering10
31 B6523084 นายกรกต จันจินดา  Mechatronics Engineering10
32 B6523091 นางสาวดนยา จิตจักเมธา  Mechatronics Engineering10
33 B6523121 นางสาววรรณกนก เดชคุ้ม  Mechatronics Engineering10
34 B6523138 นายอัตถพล ตันธนโรจน์  Mechatronics Engineering10
35 B6523145 นายณภัทร นุ่มทอง  Mechatronics Engineering10
36 B6523152 นายธนกร บ้งชมโพธิ์  Mechatronics Engineering10
37 B6523176 นายกฤษฎา บุญทา  Mechatronics Engineering10
38 B6523183 นางสาวกมลชนก พรมมา  Mechatronics Engineering10
39 B6523220 นายธีรพงศ์ มานะต่อ  Mechatronics Engineering10
40 B6523237 นางสาวณัฐชา มาลัย  Mechatronics Engineering10
41 B6523244 นายวงศกร เมียงอารมณ์  Mechatronics Engineering10
42 B6523251 นางสาวกชกร ยุทธกิจเสรี  Mechatronics Engineering10
43 B6523299 นางสาววรางคณา สอยสุวรรณ์  Mechatronics Engineering10
44 B6523305 นายพีรพัฒน์ สาสิงห์วัน  Mechatronics Engineering10
45 B6523312 นายจิรัชติกรณ์ สีคำแท้  Mechatronics Engineering10
46 B6523329 นายภูชิชย์ สุขใจ  Mechatronics Engineering10
47 B6523336 นายกันตินันท์ สุริยะธรากร  Mechatronics Engineering10
48 B6523367 นายปัญญา เอี่ยมสำราญ  Mechatronics Engineering10
49 B6530167 นายวศิน อนุรักษ์เกียรติ  Mechatronics Engineering10
50 B6530174 นายมาร์ค อิลเลนชอห์น  Mechatronics Engineering10
51 B6530181 นายธัชพล เกษีสังข์  Mechatronics Engineering10
52 B6530198 นายพงศธร ทองเพชร  Mechatronics Engineering10
53 B6530204 นางสาววัลย์ลดา เรียบร้อย  Mechatronics Engineering10
54 B6530211 นายดุอา วัชรจิรโสภณ  Mechatronics Engineering10
55 B6530228 นายนภชาติ ชูทอง  Mechatronics Engineering10
56 B6530235 นายปารนัท โนคำ  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.