รายชื่อนศ.
รายวิชา551361 : INDUSTRIAL AUTOMATION
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6421526 นายเกียรติกุล คำภู  Mechatronics Engineering10
2 B6421588 นายวีรฐา จำปาทอง  Mechatronics Engineering10
3 B6421595 นางสาวสุภาพร จันทร์ไทย  Mechatronics Engineering10
4 B6421601 นายณัฐพล สุวรรณ  Mechatronics Engineering10
5 B6421618 นายจักรพงศ์ สุวรรณเชษฐ  Mechatronics Engineering10
6 B6421625 นายเจษฎา ชาญสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
7 B6421649 นายรังสิมันต์ ขุนทอง  Mechatronics Engineering10
8 B6421656 นายเฉลิมชาติ เกิดศิลป์  Mechatronics Engineering10
9 B6421663 นายชวัลวิทย์ ดีเกิด  Mechatronics Engineering10
10 B6421670 นายเกียรติศักดิ์ เงางาม  Mechatronics Engineering10
11 B6421748 นายอภิสิทธิ์ สินสันเทียะ  Mechatronics Engineering10
12 B6421755 นายธนพงศ์ หมื่นฤทธิ์  Mechatronics Engineering10
13 B6422578 นายรณพีร์ วังวงษ์  Mechatronics Engineering10
14 B6422585 นายภาสกร ลีสอนตะ  Mechatronics Engineering10
15 B6422592 นายจักรกฤษ โฉสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
16 B6422646 นายธัญญวัฒน์ สุมทุม  Mechatronics Engineering10
17 B6425074 นายรุจิพงษ์ จันทร์เขียว  Mechatronics Engineering10
18 B6427962 นายกันต์พงษ์ ศรีวัฒนาธนกุล  Mechatronics Engineering10
19 B6427993 นายพงษ์พันธ์ ศรีแก้ว  Mechatronics Engineering10
20 B6428013 นายชากร วิริยะ  Mechatronics Engineering10
21 B6428037 นายอำนาจ โฮมสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
22 B6429218 นายเจนภพ ร่มเย็น  Mechatronics Engineering10
23 B6429652 นางสาวราตรี โชคเฉลิม  Mechatronics Engineering10
24 B6429836 นายศุภาชัย เจริญครบุรี  Mechatronics Engineering10
25 B6429843 นายพัสกร ทองแก้ว  Mechatronics Engineering10
26 B6429898 นายนราธิป หมั่นจำรูญ  Mechatronics Engineering10
27 B6431310 นายอนุชา พลเยี่ยม  Mechatronics Engineering10
28 B6431334 นายธนะพล รัตนะ  Mechatronics Engineering10
29 B6432331 นายรัตน์ธภูมิ จินตนามาลากิจ  Mechatronics Engineering10
30 B6432348 นายจิรวัฒน์ พยาวงค์  Mechatronics Engineering10
31 B6537791 นายขวัญชัย เนียมสำโรง  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.