รายชื่อนศ.
รายวิชา551361 : INDUSTRIAL AUTOMATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6203863 นางสาวนริศา เหมรังษี  Mechatronics Engineering40
2 B6217488 นางสาวจันทวรรณ สิญญานันท์  Mechatronics Engineering10
3 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์  Mechatronics Engineering10
4 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด  Mechatronics Engineering10
5 B6224776 นายวิทยา พิมคิลี  Mechatronics Engineering10
6 B6304379 นางสาวนลินรัตน์ ทาษาวิโรจน์  Mechatronics Engineering10
7 B6306847 นางสาวจันทกานติ์ จุ้ยเขียว  Mechatronics Engineering10
8 B6308988 นางสาวปานไพลิน นามขันธ์  Mechatronics Engineering10
9 B6315269 นายอัคพล การอินทร์  Mechatronics Engineering10
10 B6318109 นายไชยวัฒน์ วิมาโคกกรวด  Mechatronics Engineering10
11 B6322977 นายวรชาติ มุ่งเรียบกลาง  Mechatronics Engineering10
12 B6326463 นายคงศักดิ์ดา นฤภัย  Mechatronics Engineering10
13 B6329969 นายอริยพล ซื่อผาสุข  Mechatronics Engineering10
14 B6330361 นายถิราวุฒิ ฤทธิหาร นักศึกษาแจ้งจบ Mechatronics Engineering10
15 B6330378 นายธนกร ชีวะนานนท์  Mechatronics Engineering10
16 B6331542 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี  Mechatronics Engineering10
17 B6332198 นายธนดล เฟื่องนวกิจ  Mechatronics Engineering10
18 B6334802 นายนราธิป แสงพันธุ์  Mechatronics Engineering10
19 B6335946 นายแสนภพ แพงแสน  Mechatronics Engineering10
20 B6337438 นายฐากูร จิตบุญเรืองโรจน์  Mechatronics Engineering12
21 B6337445 นางสาวณัฏฐณิชา บุญชาติ  Mechatronics Engineering10
22 B6415853 นายภัทรกร ใจหมื่น  Mechatronics Engineering10
23 B6415884 นายพัทธนันท์ หลายรุ่งเรืองชัย  Mechatronics Engineering10
24 B6415921 นายอดิศักดิ์ บุญรักษา  Mechatronics Engineering10
25 B6415945 นายกิตติภูมิ พงษ์รุ่งเรือง  Mechatronics Engineering10
26 B6415952 นายนิมิตร ภิญโญยิ่ง  Mechatronics Engineering10
27 B6415983 นายจรัสรวี คงดีเพียร  Mechatronics Engineering10
28 B6416010 นางสาวนรินทร์รัตน์ พิมลพรรณ์  Mechatronics Engineering10
29 B6416027 นายวสันต์ สัญจรดง  Mechatronics Engineering10
30 B6416041 นายสิทธิพร เป่งคอนสาร  Mechatronics Engineering10
31 B6416096 นายวสันต์ บุบผาดี  Mechatronics Engineering10
32 B6416102 นายธนดล อุดมทรัพย์  Mechatronics Engineering10
33 B6416133 นายณัฐวุฒิ ฉุยทองดี  Mechatronics Engineering10
34 B6416188 นายชุมพล ภูสำเภา  Mechatronics Engineering10
35 B6416263 นายสหรัฐ บุญลาภ  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.