รายชื่อนศ.
รายวิชา527343 : TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5928217 นางสาวกัลย์สุดา ฤกษ์ศรี  TCE10
2 B6303334 นายธีรวุธ น้อยวิมล  TCE10
3 B6304072 นางสาวจุฑามณี ป้องโล่ห์  TCE10
4 B6305598 นายธีรุตม์ สว่างพงษ์  TCE10
5 B6305956 นายปัณณธร กิจพิทยาฤทธิ์  TCE10
6 B6306069 นายศราวุธ โฉมเฉลา  TCE10
7 B6306250 นางสาวณิชากานต์ บำรุงพิพัฒนพร  TCE10
8 B6307141 นางสาวพิมพ์ยี่ษา หัสพิมพ์  TCE10
9 B6307424 นางสาวชัชชนี อรรคฮาด  TCE10
10 B6308353 นายบดินทร์ ทั่งศิริ  TCE10
11 B6310097 นายวุฒินันท์ แคนดา  TCE10
12 B6311773 นายรชต เผือกประดิษฐ  TCE10
13 B6317027 นายบัญชาการ พุทธปวรางกูร  TCE10
14 B6317683 นายจรัณธร บุญแสน  TCE10
15 B6318536 นางสาวรัตติกาล นวลศรี  TCE10
16 B6321116 นายกิตติพงศ์ พิมพ์โยธา  TCE10
17 B6321628 นายสวิทย์ เกยสันเทียะ  TCE10
18 B6322786 นายไชยณัฐ สนทนาสัมพันธ์  TCE10
19 B6326326 นายฤกษ์ดี นิลศรี  TCE10
20 B6327446 นางสาวรัตนพร กล้าหาญ  TCE10
21 B6327729 นางสาวนภาพร ไชยสงคราม  TCE10
22 B6333386 นายออมสิน เรืองเนตร  TCE10
23 B6335885 นางสาวทิภานันท์ ผ่องแผ้ว  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.