รายชื่อนศ.
รายวิชา527343 : TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6226701 นายพรหมพิริยะ ณ เชียงใหม่  TCE10
2 B6302207 นางสาวรินรดา สุวรรณรัตน์  TCE10
3 B6303365 นายธนา เมืองโคตร  TCE10
4 B6303808 นายศิรวุฒิ วงศ์พล  TCE10
5 B6303853 นางสาววิจิตราพร ชินคำ  TCE10
6 B6304485 นายพลากร โภยนอก  TCE10
7 B6304874 นายกฤษฎา โคตถา  TCE10
8 B6305123 นางสาวชนาภา ลือชา  TCE10
9 B6305208 นายอิสระ สางห้วยไพร  TCE10
10 B6305581 นายปุณณภพ แสงประสิทธิ์  TCE10
11 B6305635 นายเลอศักดิ์ รองศักดิ์  TCE10
12 B6306281 นางสาวณัฐมน จองโพธิ์  TCE10
13 B6306786 นางสาวนฤมล คุณยัง  TCE10
14 B6307059 นางสาวนิพิชญา อยู่สุข  TCE10
15 B6307653 นายนวชาติ มีนะถา  TCE10
16 B6309817 นางสาวสุธาริณี รัตนสิริคุณ  TCE10
17 B6314835 นายปฏิภาณ ชวาลา  TCE10
18 B6317348 นายน้ำเพชร เขียนขาบ  TCE10
19 B6317546 นางสาวนภาพร สมยา  TCE10
20 B6317607 นายอภิสิทธิ์ หนันกระโทก  TCE10
21 B6319137 นางสาวนนทิชา มณีศรี  TCE10
22 B6322502 นางสาวรุจิรา กาทอง  TCE10
23 B6325695 นายวัชรกานต์ ศรีธรรม  TCE10
24 B6326029 นายธนพล เหมสูงเนิน  TCE10
25 B6327569 นางสาวภัทรนันท์ ชาวสวนแพร  TCE10
26 B6328252 นายคุณานนต์ บัวชุม  TCE10
27 B6328405 นางสาวณัฏฐณิชา ภีระจิ่ง  TCE10
28 B6328429 นางสาวศุภธิดา สุพรมมา  TCE10
29 B6328658 นางสาวปาลิตา ศรียาเทพ  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.