รายชื่อนศ.
รายวิชา558405 : INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6203955 นายเมธา บาฤษี  PRECISION ENGINEERING10
2 B6210267 นายปณิธิ จรรยาศิริ  PRECISION ENGINEERING10
3 B6224110 นางสาวกวิสรา ชมบุญ  PRECISION ENGINEERING10
4 B6226961 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูพิษ  PRECISION ENGINEERING10
5 B6233990 นางสาวทวินันท์ สันทะวินัย  PRECISION ENGINEERING10
6 B6234119 นางสาวนวพรรษ สมานทอง  PRECISION ENGINEERING10
7 B6234157 นางสาวจิรา โพพยัคฆ์  PRECISION ENGINEERING10
8 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ  PRECISION ENGINEERING10
9 B6237295 นายกฤษณะ วัจนา  PRECISION ENGINEERING10
10 B6237448 นายณฐพงศ์ เดชนะ  PRECISION ENGINEERING10
11 B6239060 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม  PRECISION ENGINEERING10
12 B6307189 นายภูภิงค์ นิลวิเศษ  PRECISION ENGINEERING10
13 B6315818 นางสาวนารีรัตน์ หงษ์แพงจิตร  PRECISION ENGINEERING10
14 B6315832 นางสาวนัฏฐิดา เจริญสุข  PRECISION ENGINEERING10
15 B6317003 นางสาวนัฐมล ป้องกัน  PRECISION ENGINEERING10
16 B6320867 นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญรอด  PRECISION ENGINEERING10
17 B6324421 นายธรรมศักดิ์ โคตุละ  PRECISION ENGINEERING10
18 B6329983 นายรัฐธรรมนูญ สีหาบุตร  PRECISION ENGINEERING10
19 B6329990 นายวรเมธ ผิวบาง  PRECISION ENGINEERING10
20 B6330026 นายจิรายุ ภูแย้ม  PRECISION ENGINEERING10
21 B6330040 นายวรากร ปลอดในเมือง  PRECISION ENGINEERING10
22 B6331467 นายไอซ์ พูนผล  PRECISION ENGINEERING10
23 B6336325 นางสาวกุลจิรา จิตบุญเรืองโรจน์  PRECISION ENGINEERING10
24 B6336332 นางสาวจุฑารัตน์ จิตผ่องแท้  PRECISION ENGINEERING10
25 B6336493 นางสาวนันฐิยา พัชรทวีพันธุ์  PRECISION ENGINEERING10
26 B6336523 นายวรโชติ มีลา  PRECISION ENGINEERING10
27 B6336578 นายสิทธินนท์ วงศ์ดำ  PRECISION ENGINEERING10
28 B6336585 นางสาวฌามา วัฒนา  PRECISION ENGINEERING10
29 B6336660 นายพสิษฐ์ สิทธา  PRECISION ENGINEERING10
30 B6336721 นายตรีเทพ หุตะเศรณี  PRECISION ENGINEERING10
31 B6336745 นางสาวศศิกานต์ อินศร  PRECISION ENGINEERING10
32 B6336882 นายธนากร ทองล้วน  PRECISION ENGINEERING10
33 B6336899 นายหิรัณย์วัชร ธรรมะจิตติ์  PRECISION ENGINEERING10
34 B6337056 นางสาวธัญภา เกษมสิรภพ  PRECISION ENGINEERING10
35 B6337063 นางสาวกัลยาณี คุ้มเมือง  PRECISION ENGINEERING10
36 B6337124 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน  PRECISION ENGINEERING10
37 B6337148 นายกฤติธัญสิฐ พิชิ  PRECISION ENGINEERING10
38 B6337179 นางสาวปรารถนา เว้นบาป  PRECISION ENGINEERING10
39 B6337209 นายสธน หนูเมือง  PRECISION ENGINEERING10
40 B6337230 นายกชษกร จงพาภพ  PRECISION ENGINEERING10
41 B6337247 นายไชยา เจริญพันธ์  PRECISION ENGINEERING10
42 B6337254 นางสาวศิริกุล บุญชิด  PRECISION ENGINEERING10
43 B6337582 นางสาวกฤษตฤณ แก้วเขียว  PRECISION ENGINEERING10
44 B6337629 นายอรัณย์ธรรม ธรรมานุยุต  PRECISION ENGINEERING10
45 B6337643 นายเกื้อกูล นาพุดซา  PRECISION ENGINEERING10
46 B6337667 นางสาวญาณิศา พิมหิน  PRECISION ENGINEERING10
47 B6337704 นางสาวณัฐธยาน์ ยิ่งสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING10
48 B6337728 นายปริญญา สำอางเนตร  PRECISION ENGINEERING10
49 B6421830 นายอภิวัฒน์ บรรดิษฐ  PRECISION ENGINEERING10
50 B6432386 นายคมสรรค์ ชนไธสง  PRECISION ENGINEERING10
51 B6432423 นางสาวปาณิสรา ผมงาม  PRECISION ENGINEERING10
52 B6432454 นางสาวแก้วใจ แสนแก้ว  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.