รายชื่อนศ.
รายวิชา529303 : ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300159 นายธีรศักดิ์ แก้วศรีนวม  EE10
2 B6300289 นายทวีศักดิ์ ทองเย็น  EE10
3 B6300395 นายเมธัส กมลสินธุ์  EE10
4 B6300401 นายสุรชาติ นิลสมบูรณ์  EE10
5 B6300517 นายภาสกร ป้อมยาหยับ  EE10
6 B6301965 นายตะวัน งามแสง  EE10
7 B6302306 นายจิรายุ จิตรประเสริฐ  EE10
8 B6303570 นางสาวชุติกาญจน์ กลัดเพชร  EE10
9 B6303952 นายณัฐพล มีเงิน  EE10
10 B6304454 นางสาวจีระประภา สมานรักษ์  EE10
11 B6305031 นายศุภวิชญ์ เทอดตระกูลรัตน์  EE10
12 B6305970 นายบดินทร์ นาถาดทอง  EE10
13 B6306977 นายวธัญญู เครื่องประดับ  EE10
14 B6308186 นางสาวจุฑาสิริ ลายพรหม  EE10
15 B6310783 นายสุกฤษฏิ์ นาคบุตรศรี  EE10
16 B6310813 นายวรพงศ์ จันทร์เปา  EE10
17 B6311384 นางสาวสริตา สร้อยสน  EE10
18 B6311513 นายมณฑล นิยมไทย  EE10
19 B6317553 นายชานนท์ ไชยชราแสง  EE10
20 B6318819 นายอภิรักษ์ ศรีชะนะ  EE10
21 B6318888 นายกีรติ สุวัฒนเมธี  EE10
22 B6322380 นายเอกราช สุริยวงศ์  EE10
23 B6322694 นางสาวสุนิสา ปีกลม  EE10
24 B6323028 นายมนต์ชัย ยินดี  EE10
25 B6326142 นางสาววริศรา นวลตา  EE10
26 B6326203 นางสาวณัฐวิภา สังข์ทอง  EE10
27 B6327415 นายจณัตว์ แสนทวีสุข  EE10
28 B6327828 นายศรัณย์ แก้ววิเชียร  EE10
29 B6328283 นายปิยะพงษ์ ไกรษร  EE10
30 B6333102 นายวีรชัย ทวีสมบัติ  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.