รายชื่อนศ.
รายวิชา529303 : ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว  EE10
2 B6218041 นายทองทูลเกล้า ศรีสว่าง  EE10
3 B6223014 นายพีระพงษ์ หารพรม  EE10
4 B6300531 นางสาวชลธิชา ไชยนา  EE10
5 B6302368 นายพงศกร บุญหนา  EE10
6 B6302382 นายทักษิณ กรวยทอง  EE10
7 B6303563 นางสาวสุดารัตน์ โชระเวก  EE10
8 B6304737 นายวราเทพ ลาวงษ์  EE10
9 B6305734 นายชิษณุพงศ์ ม่วงงาม  EE10
10 B6306427 นายปาณสาน สินนอก  EE10
11 B6307325 นายปฏิพล นิยม  EE10
12 B6309107 นางสาวนัยน์ปพร โชติไสว  EE10
13 B6309121 นางสาวทอฝัน เกียรติวิชชุกุล  EE10
14 B6309176 นายโสภณวิชญ์ เนียมศรี  EE10
15 B6310240 นายพงศธร สดสระน้อย  EE10
16 B6310325 นางสาวนิศาชล ทับชา  EE10
17 B6310981 นายชุณวรรณ ยกย่อง  EE10
18 B6311261 นายศรัณย์ เตชะนอก  EE10
19 B6311629 นายชัยมงคล จรกร  EE10
20 B6318291 นางสาวจิรัชยา รักพวกกลาง  EE10
21 B6318529 นายวัชรพล แสนโคตร  EE10
22 B6321833 นางสาวสุชาดา ประเสริฐศรี  EE10
23 B6321864 นางสาวเพ็ญพรรณ โลไธสง  EE10
24 B6326197 นายกฤษดา ทองอร่าม  EE10
25 B6326340 นายคมภูศิษฐ์ นิยม  EE10
26 B6326852 นางสาวศุภสุญา พรหมเมตตา  EE10
27 B6327088 นางสาวศศิธร วังหอม  EE10
28 B6328276 นายนันทวัฒน์ นุสาวา  EE10
29 B6328603 นายนรภัทร รุ่งเจริญ  EE10
30 B6332518 นางสาวเบญจวรรณ คำลุน  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.