รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก  PE10
2 B6215118 นางสาวปริยา ดาษดา  PE10
3 B6215378 นางสาวอริษรา บุษราคำ  PE10
4 B6300128 นางสาวเกศรินทร์ ประชุมแดง  CERAMIC ENGINEERING10
5 B6303662 นางสาวปวีณา เข้าเมือง  Metallurgical Engineering10
6 B6303679 นางสาวปัทมาพร มีบุตร  Metallurgical Engineering10
7 B6303686 นางสาวจุฑากร กุลเกียรติประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
8 B6304744 นางสาวรัมภ์รดา เพ็ชรเจริญสุข  Agricultural and Food Engineering10
9 B6305307 นางสาวพนัสชลญ์ จิตรัว  Metallurgical Engineering10
10 B6305888 นางสาวศศินา คะชาแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
11 B6306656 นางสาวกมลลักษณ์ น้อยมณี  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6309374 นางสาวสุภชา ดวงใจ  PE10
13 B6309510 นายสิปปนนท์ วรสาร  Metallurgical Engineering10
14 B6310271 นายพิสิฐ ขวัญดี  Metallurgical Engineering10
15 B6310417 นายรัฐภัทร ขอดทอง  Metallurgical Engineering10
16 B6316822 นางสาวจุฑามาศ โตนสันเทียะ  Metallurgical Engineering10
17 B6316853 นายนิติธร ต่อชีพ  Metallurgical Engineering10
18 B6317300 นางสาวอริสรา ภูศรี  PE10
19 B6317324 นายธนโชติ ชมนาวัง  Metallurgical Engineering10
20 B6317829 นางสาวมณฐกานต์ คำจันทร์  Metallurgical Engineering10
21 B6318017 นายกฤษณพันธ์ บุญกัณฑ์  Metallurgical Engineering10
22 B6321499 นายกิตติมศักดิ์ บัณฑิต  CERAMIC ENGINEERING10
23 B6321680 นางสาวอลิสา นามราชา  CERAMIC ENGINEERING10
24 B6322779 นายวีรพงษ์ บรรลือทรัพย์  Metallurgical Engineering10
25 B6323738 นายปนวัตร โพธิ์ภู่  Metallurgical Engineering10
26 B6327620 นายชินวิท มุสิกะพันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
27 B6331962 นางสาวญาณิศา คงไพรินทร์  Metallurgical Engineering10
28 B6332051 นางสาวณัฐกมล เรืองสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
29 B6334406 นางสาวอารียา ทะแพงพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.