รายชื่อนศ.
รายวิชา523274 : DIGITAL SYSTEM LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6302245 นายธนาวุฒิ ท่วมประจักษ์  CPE10
2 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย  CPE10
3 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ  CPE10
4 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล  CPE10
5 B6304508 นายนภัสกร กันทะ  CPE10
6 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง  CPE10
7 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี  CPE10
8 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล  CPE10
9 B6308629 นางสาวศศิประภา เกตศิลา  CPE10
10 B6310264 นายณัฎฐพล กันทะถ้ำ  CPE10
11 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ  CPE10
12 B6311032 นายภัทรพล การวิชา  CPE10
13 B6311636 นายปรัชญา แสนพลอย  CPE10
14 B6321437 นางสาวชุตินันท์ เจริญครบุรี  CPE10
15 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท  CPE10
16 B6331689 นางสาวกวินธิดา ล.พัฒนพงศ์  CPE10
17 B6332426 นางสาวนฤมน เกษรบัว  CPE10
18 B6332457 นายนัทวุฒิ คูพิมาย  CPE10
19 B6334352 นายพิศิษฐ์ ศิริเพชรอรุณ  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.