รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900312 นางสาวอนุสรา มัณยานนท์  CME10
2 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย  PE10
3 B5916528 นายนันทวัฒน์ เชี่ยวเกตวิทย์  PE10
4 B6005450 นายณัฐพล ระดมสุข  Metallurgical Engineering10
5 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering10
6 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร  Metallurgical Engineering10
7 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ  Metallurgical Engineering40
9 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering40
10 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์  PE10
11 B6111007 นางสาวกัลย์สุดา พัศโน  PE10
12 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
13 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน  Agricultural and Food Engineering10
14 B6117986 นายณัฐนันท์ คงดี  Metallurgical Engineering10
15 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง  Agricultural and Food Engineering10
16 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น  Agricultural and Food Engineering10
17 B6133023 นางสาวซาบีรา ซามุดรา  PE10
18 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน  PE10
19 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง  PE10
20 B6203405 Mr.NICHOLAS DRAGON  CERAMIC ENGINEERING10
21 B6209063 นางสาวนภัสสร หงษ์ร่อน  PE10
22 B6214166 นางสาวปณัสกาญจน์ ภูดินดง  CERAMIC ENGINEERING10
23 B6217983 นางสาวกานต์ธิดา เบิบชัยภูมิ  PE10
24 B6218577 นางสาวอัญศญา พูนรัตนทรัพย์  Agricultural and Food Engineering10
25 B6218867 นายธีระศักดิ์ พระคุณเลิศ  Agricultural and Food Engineering10
26 B6219352 นายณัฐพล การะสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
27 B6220488 นายภาณุพงษ์ รัตนสร้อย  PE10
28 B6221102 นายฐปนรัช ผิวเดช  Agricultural and Food Engineering10
29 B6221317 นางสาวมนัสนันส์ ยอดสุรินทร์  PE10
30 B6222703 นายจิรารุวัฒน์ ชาวหลุ่ม  PE10
31 B6222765 นางสาวปนัดดา เหล่าเขตกิจ  PE10
32 B6223182 นางสาวปทิตตา สีดาธรรม  PE10
33 B6223243 นางสาวสุดารัตน์ ภูเด่นไสย  PE10
34 B6223281 นายปฐมพร วงค์ภักดี  PE10
35 B6224875 นายพิษณุพร อ่วมเพ็ชร์  CERAMIC ENGINEERING10
36 B6225025 นางสาวเมริศรา งามจำรัส  PE10
37 B6225445 นายพุทธินันท์ มรรยาทอ่อน  PE10
38 B6226886 นางสาวนลินี สีสา  PE10
39 B6236601 นายอับดิลละห์ เจะนิ  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.