รายชื่อนศ.
รายวิชา521316 : FREEZING AND COLD STORAGE
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์  Agricultural and Food Engineering10
2 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน  Agricultural and Food Engineering10
3 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์  Agricultural and Food Engineering10
4 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี  Agricultural and Food Engineering10
5 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู  Agricultural and Food Engineering10
6 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
7 B6104016 นายพินิติ คงศิลา  Agricultural and Food Engineering10
8 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย  Agricultural and Food Engineering10
9 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี  Agricultural and Food Engineering10
10 B6109813 นางสาวพิชญา ปัดตาละคะ  Agricultural and Food Engineering10
11 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
12 B6111625 นางสาวเจนจิรา โพธิจักร์  Agricultural and Food Engineering10
13 B6113827 นางสาวธัญชนก วรุณธรรม  Agricultural and Food Engineering10
14 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
15 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา  Agricultural and Food Engineering10
16 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ  Agricultural and Food Engineering10
17 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา  Agricultural and Food Engineering10
18 B6137465 นายภูภีม นนท์ช้าง  Agricultural and Food Engineering10
19 B6200961 นายกุลภัทร ยานะ  Agricultural and Food Engineering10
20 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง  Agricultural and Food Engineering10
21 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง  Agricultural and Food Engineering10
22 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข  Agricultural and Food Engineering10
23 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห  Agricultural and Food Engineering10
24 B6209179 นางสาวขวัญนภา พรมโส  Agricultural and Food Engineering10
25 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
26 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ  Agricultural and Food Engineering10
27 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี  Agricultural and Food Engineering10
28 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
29 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล  Agricultural and Food Engineering10
30 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา  Agricultural and Food Engineering10
31 B6214906 นางสาวนฤมล แสนนาวา  Agricultural and Food Engineering10
32 B6215491 นายธนวัฒน์ ศิริบุญวัฒนานนท์  Agricultural and Food Engineering10
33 B6215699 นายชัชนันท์ จั่วสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
34 B6215712 นางสาววิไลวรรณ จันทะนาม  Agricultural and Food Engineering10
35 B6216054 นางสาวสุทธิดา โพทุมทา  Agricultural and Food Engineering10
36 B6216481 นางสาวกนกพร สายสาธร  Agricultural and Food Engineering10
37 B6216740 นายธีรพงศ์ สุดตานา  Agricultural and Food Engineering10
38 B6216962 นายวรพล เด่นดวง  Agricultural and Food Engineering10
39 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ  Agricultural and Food Engineering10
40 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ  Agricultural and Food Engineering10
41 B6218454 นายศิริวัฒน์ จันทะสอน  Agricultural and Food Engineering10
42 B6218591 นางสาวฐิตา ขันทอง  Agricultural and Food Engineering10
43 B6218867 นายธีระศักดิ์ พระคุณเลิศ  Agricultural and Food Engineering10
44 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
45 B6219239 นางสาวกมลชนก คะมะโน  Agricultural and Food Engineering10
46 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี  Agricultural and Food Engineering10
47 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี  Agricultural and Food Engineering10
48 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์  Agricultural and Food Engineering10
49 B6219642 นายสมรรถวัฒน์ กาญจนนพวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
50 B6220549 นางสาวพัทราวรรณ โคตะนันท์  Agricultural and Food Engineering10
51 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด  Agricultural and Food Engineering10
52 B6220648 นางสาวชนิฎา สีคันทา  Agricultural and Food Engineering10
53 B6221102 นายฐปนรัช ผิวเดช  Agricultural and Food Engineering10
54 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์  Agricultural and Food Engineering10
55 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก  Agricultural and Food Engineering10
56 B6221713 นายสิรภพ นิโครธานนท์  Agricultural and Food Engineering10
57 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ  Agricultural and Food Engineering10
58 B6222161 นางสาวรัตติกาญจน์ บุญตั้ง  Agricultural and Food Engineering10
59 B6222796 นายประเสริฐ แทนทุมมา  Agricultural and Food Engineering10
60 B6222970 นายมาหามะสักรี หะยีมูซอ  Agricultural and Food Engineering10
61 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล  Agricultural and Food Engineering10
62 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน  Agricultural and Food Engineering10
63 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์  Agricultural and Food Engineering10
64 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา  Agricultural and Food Engineering10
65 B6225148 นางสาวลักขณา พันตัน  Agricultural and Food Engineering10
66 B6225650 นายอภิสิทธิ์ จรรยาวัฒนชัย  Agricultural and Food Engineering10
67 B6225681 นายภาวิชญ์ อาภาทิพยานุกุล  Agricultural and Food Engineering10
68 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก  Agricultural and Food Engineering10
69 B6227111 นายพรหมวรรธ ดวงปรีชา  Agricultural and Food Engineering10
70 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
71 B6230586 นางสาวจันทราทิพย์ กองทุ่งมน  Agricultural and Food Engineering10
72 B6236014 นางสาวสิริขวัญ วันทาหวัด  Agricultural and Food Engineering10
73 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น  Agricultural and Food Engineering10
74 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี  Agricultural and Food Engineering10
75 B6238636 นางสาวภิรมย์ลักษณ์ คำจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
76 B6239152 นายเกรียงไกร สร้อยโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
77 B6239459 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม  Agricultural and Food Engineering10
78 B6239466 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.