รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์  CPE10
2 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  CPE10
3 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย  CPE10
4 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์  CPE10
5 B6303693 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร  CPE10
6 B6303914 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข  CPE12
7 B6305147 นางสาวนันท์นภัส มนุษย์ชาติ  CPE10
8 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง  CPE10
9 B6308490 นายภัฒนศักดิ์ อัตตะกุล  CPE10
10 B6310226 นางสาวนันทัชพร ผาอิดดี  CPE10
11 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร  CPE10
12 B6311230 นายธนากร พรหมกูล  CPE10
13 B6321659 นายวงศธร พยุงสกุล  CPE10
14 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล  CPE10
15 B6325886 นางสาวธัญสิริ สุพิมล  CPE10
16 B6326005 นายพีรวุฒิ พาพรหม  CPE10
17 B6326234 นายทิวากร สีมาเกิด  CPE10
18 B6326319 นายสิรภัทร สังข์ทอง  CPE10
19 B6326500 นางสาวสิรินยา โคตรปัญญา  CPE10
20 B6327552 นางสาวจรรยากรณ์ หมื่นหาวงค์  CPE10
21 B6331689 นางสาวกวินธิดา ล.พัฒนพงศ์  CPE10
22 B6331801 นายจิรวัฒน์ รักเจริญพร  CPE10
23 B6331894 นางสาวชลธิชา วาทโยธา  CPE10
24 B6332457 นายนัทวุฒิ คูพิมาย  CPE10
25 B6332570 นายปรีชาพัฒน์ อันประนิตย์  CPE10
26 B6333034 นายวัชรพล จันทะแจ่ม  CPE10
27 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง  CPE10
28 B6334352 นายพิศิษฐ์ ศิริเพชรอรุณ  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.