รายชื่อนศ.
รายวิชา523274 : DIGITAL SYSTEM LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5871803 นางสาวศสินันธ์ รัตนสุบรรณฉาย  CPE10
2 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์  CPE10
3 B6108755 นายพศิน บัวสิงห์  CPE10
4 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  CPE10
5 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว  CPE10
6 B6301941 นายพชรพล วรสุนทร  CPE10
7 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์  CPE10
8 B6303693 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร  CPE10
9 B6303914 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข  CPE12
10 B6305147 นางสาวนันท์นภัส มนุษย์ชาติ  CPE10
11 B6308490 นายภัฒนศักดิ์ อัตตะกุล  CPE10
12 B6308636 นายณัฐวุฒิ รอดทอง  CPE10
13 B6310158 นายณัฐพงศ์ โต๊ะแอ  CPE10
14 B6310226 นางสาวนันทัชพร ผาอิดดี  CPE10
15 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร  CPE10
16 B6310851 นายอาชวัฒก์ ทองโรย  CPE10
17 B6311230 นายธนากร พรหมกูล  CPE10
18 B6321659 นายวงศธร พยุงสกุล  CPE10
19 B6322304 นายบุญญฤทธิ์ มงคลการ  CPE10
20 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล  CPE10
21 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ  CPE10
22 B6325886 นางสาวธัญสิริ สุพิมล  CPE10
23 B6326005 นายพีรวุฒิ พาพรหม  CPE10
24 B6326234 นายทิวากร สีมาเกิด  CPE10
25 B6326319 นายสิรภัทร สังข์ทอง  CPE10
26 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช  CPE10
27 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น  CPE10
28 B6326500 นางสาวสิรินยา โคตรปัญญา  CPE10
29 B6327552 นางสาวจรรยากรณ์ หมื่นหาวงค์  CPE10
30 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี  CPE10
31 B6331801 นายจิรวัฒน์ รักเจริญพร  CPE10
32 B6331894 นางสาวชลธิชา วาทโยธา  CPE10
33 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี  CPE10
34 B6332235 นายธนพล กาศักดิ์  CPE10
35 B6332570 นายปรีชาพัฒน์ อันประนิตย์  CPE10
36 B6332686 นางสาวพรนภา แสนต่างใจ  CPE10
37 B6332877 นายเมธัส ภาคภูมิพงศ์  CPE10
38 B6332907 นายรัชชานนท์ คุระจอก  CPE10
39 B6333034 นายวัชรพล จันทะแจ่ม  CPE10
40 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.